ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

word Извештај за 2020.годину

pdf Извештај за 2020.годину

Прилог 1 - Извештај о раду и активностима Службе Повереника за време ванредног стања од 16. марта до 8.маја 2020.године

Прилог 2 - Преглед решења Повереника донетих у 2020.години која нису извршена или по којима орган власти није обавестио Повереника да је поступио по налогу из решења (стање на дан 25.2.2021.)

 

Закључак Народне скупштине поводом разматрања Извештаја о раду Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2020. годину - 29.12.2021. РС број 103