Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности надлежан је и овлашћен за :

 1.  По Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр.120/04, 54/07, 104/2009 и 36/2010) да:

 • прати поштовање обавеза органа власти утврђених овим законом и извештава јавност и Народну скупштину о томе;
 • даје иницијативу за доношење или измене прописа ради спровођења и унапређења права на приступ информацијама од јавног значаја;
 • предлаже органима власти предузимање мера у циљу унапређивања њиховог рада уређеног овим законом;
 • предузима мере потребне за обуку запослених у државним органима и упознавање запослених са њиховим обавезама у вези са правима на приступ информацијама од јавног значаја, ради делотворне примене овог закона;
 • решава по жалби против решења органа власти којима су повређена права уређена овим законом;
 • обавештава јавност о садржини овог закона, као и о правима уређеним овим законом;
 • да покрене поступак за оцену уставности и законитости закона и других општих аката;
 • издаје и ажурира приручник са практичним упутствима за делотворно остваривање права уређених овим законом, на српском језику и на језицима који су, у складу са законом, одређени као језици у службеној употреби
 • путем штампе, електронских медија, интернета, јавних трибина и на друге начине, упознаје јавност са садржином приручника за примену закона;
 • издаје упутство по којем се објављује информатор о раду државног органа и
 • обавља и друге послове одређене овим законом

 2. По Закону о заштити података о личности ("Сл. гласник РС" бр.97/08, 104/2009 - др.закон, 68/2012 одлука УС и 107/2012)  да:

 • врши надзор над спровођењем и извршавањем  овог закона, односно да надзире спровођење заштите података;
 • одлучује по жалби у случају прописаним овим законом;
 • води Централни регистар;
 • надзире и дозвољава изношење података из Републике Србије;
 • указује на уочене злоупотребе приликом прикупљања података;
 • саставља листу држава и међународних организација које имају одговарајуће уређену заштиту података;
 • даје мишљење у вези са успостављањем нових збирки података, односно у случају увођења нове информационе технологије у обради података;
 • даје мишљење, у случају када постоји сумња да ли се неки скуп података сматра збирком података у смислу овог закона;
 • даје мишљење Влади у поступку доношења акта о начину архивирања и о мерама заштите нарочито осетљивих података;
 • прати примену мера за заштиту података и предлаже побољшање тих мера;
 • даје предлоге и препоруке за унапређење заштите података;
 • даје претходно мишљење да ли одређени начин обраде представља специфичан ризик за права и слободе грађанина;
 • прати уређење заштите података у другим земљама;
 • сарађује са органима надлежним за надзор над заштитом података у другим земљама;
 • одређује начин даљег поступања са подацима када је руковалац престао да постоји, осим ако је прописано друкчије;
 • да у вези са вођењем Централног регистра, једном годишње објави попис збирки података у „Службеном гласнику Републике Србије", а да Централни регистар, који је јаван, обавезно објави путем интернета;
 • да у року од три месеца од окончања фискалне године, поднесе Народној скупштини годишњи извештај о радњама предузетим од стране органа власти у примени овог закона, као и о својим радњама и издацима. Повереник подноси Народној скупштини и друге извештаје, када оцени да је то потребно.Извештај који подноси Народној скупштини, Повереник доставља председнику Републике, Влади и Заштитнику грађана и на одговарајући начин ставља на увид јавности и обавља и друге послове из своје надлежности.