ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

RadaРођена 1956. године у Пожеги. Дипломирани правник са положеним правосудним испитом.

Радила у државним органима и органима државне управе:

- у Окружном затвору у периоду од 1981. до 1994. године. Обављала послове руковођења запосленим у одсеку, примену прописа из области државне управе, радних односа, извршења кривичних санкција, облигација, кривичног права др;

- у Министарству правде у периоду од 1994 до 2001. године на радном месту управног инспектора у седишту. Обављала, између осталог послове надзора над применом закона и других прописа о државној управи и канцеларијском пословању, као и прописа о управном поступку који се односе на ефикасност и ажурност у решавању управних ствари, надзор над применом прописа из области радних односа у државним органима, службену употребу језика и писма, бирачких спискова, учествовала у припреми решења по жалбама поднетим на решења првостепених органа, поступала по представкама грађана и др;

- у Генералном секретаријату Владе Републике Србије у периоду од 2001 до 2004. године на пословима секретара Одбора за правни систем и државне органе. Обављала послове везане за координацију и рад на питањима из делокруга рада Одбора, припрему извештаја за Владу и др;

- у Окружном јавном тужилаштву у Београду од 12.01.2004 до 9.12.2004. године, заменик Окружног јавног тужиоца;

- у Генералном секретаријату Владе у периоду од 2004 до 2007. године, на пословима Начелника Одељења радних тела Владе и истовремено пословима Секретара Одбора за привреду и финансије. Обављала, између осталог послове руковођења и планирање рада Одељења, усмеравала и пратила обраде материјала за седнице радних тела, организовала координацију са министарствима и посебним организацијама по питању материјала који се разматрају на радним телима Владе, пратила припреме извештаја за Владу, пратила и координирала у извршењу радних закључака радних тела и др;

- у Влади - Служби за управљање кадровима у периоду 2007. до 2010. године, помоћник директора – Сектор за правне, финансијске и опште послове. Обављала, између осталог, послове организовање, руковођење и координирање послова у сектору ( стручно-технички и административни послове за потребе Високог службеничког савета; стручно-техничке и административне послове за потребе Жалбене комисије Владе, радних односа; финансијско-материјалних послова и послови јавних набавки и др.);

- код Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у периоду од 2010. и даље (2015. поново постављена на исти положај), помоћница генералног секретара Службе Повереника – Сектор за заједничке послове.

- 15. марта 2021. године постављена за саветницу Повереника

Додатна задужења: 2000-2004- испитивач на предмету Канцеларијско пословање у оквиру програма за полагање стручног испита за рад у државним органима за запослене са високом стручном спремом.

Члан Жалбене комисије Владе у периоду од 2011-2015. године, председник Жалбене комисије Агенције за борбу против корупције.  

Страни језик: енглески