ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

ZlatkoPetrovicРођен 1978. године, у Шапцу.

Дипломирао 2002. године на Правном факултету Универзитета у Београду.

Правосудни испит положио 2005. године.

Након дипломирања засновао радни однос у Општинском суду у Шапцу, у својству судијског приправника.

Од августа 2003. до јануара 2013. године радио у Министарству унутрашњих послова, у Београду.

У периоду од 2003. до 2006. године бавио се имовинскоправним пословима у Управи за заједничке послове Министарства унутрашњих послова.

У периоду од 2006. до 2013. године обављао руководеће дужности у служби персоналних послова и радноправног заступања у Управи за људске ресурсе Министарства унутрашњих послова.

Обављао је дужност дисциплинског старешине и предавача на обукама у организацији Министарства унутрашњих послова.

У овом периоду лично је, кроз израду и спровођење више развојних пројеката, учествовао у променама у систему управљања људским ресурсима у Министарству унутрашњих послова, а што је накнадно и довело до измена у организационој структури овог министарства, као што га познајемо данас.

Јануара 2013. године засновао је радни однос у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, као овлашћено лице Повереника у Сектору за надзор.

Септембра 2014. године постао је шеф Одсека за надзор над заштитом података у државним органима, да би накнадно преузео и дужност начелника Одељења за надзор над заштитом података у органима власти.

Од августа 2015. године постављен је од стране Повереника на положај помоћника генералног секретара, задуженог за Сектор за надзор.

У овом периоду учествовао је у спровођењу неких од најзначајнијих поступака надзора који су се тицали недозвољене обраде података о личности у Републици Србији и покренуо више иницијатива према другим државним органима, у циљу побољшања и хармонизације правног оквира на пољу заштите података о личности.

Од 2015. године предавач је на обукама у области заштите података о личности, у организацији Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије. Акредитовани је предавач Националне академије за јавну управу из области заштите података о личности. 

Говори енглески и руски језик.