ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Gordana MohorovicГордана Мохоровић је рођена 1963. године. Завршила Правни факултет у Београду. Правосудни испит положила 1990. године. Постдипломске студије (MSc in Development Studies) завршила на London School of Economics and Political Science (LSE) у Лондону, Велика Британија 1996. године.

Од 1997. до 2003. године радила у Савезном министарству правде СРЈ, пратила примену
основних међународних уговора о људским правима: Међународног пакта о грађанским и политичким правима (ICCPR), Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима (ICESCR) и Конвенције о правима детета (CRC); била секретар Комисије за хармонизацију правог система СРЈ са регулативом ЕУ, СЕ И СТО; била национална контакт особа за компаративни преглед усаглашености домаћих прописа са Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода; била национална контакт особа за Конвенцију Савета Европе о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података - Конвенција 108 (ETC108) и члан Пројектне групе о заштити личних података Савета Европе (CJ-PD); координирала активности између Савезног министарства правде и Савета Европе у вези са обуком судија о Европској конвенцији за заштиту људских права и основних слобода; вршила компаративну анализу прописа у области заштите и унапређења људских права; учествовала у изради нацрта закона и давала мишљења на нацрте закона с аспекта заштите људских права.

Од 2003. до 2019. године радила у Министарству за људска и мањинска права и свим организационим облицима који су му уследили укључујући и Канцеларију Владе РС за људска и мањинска права. Руководила радом Одсека за људска права. Пратила примену основних међународних уговора о људским правима : ICCPR, ICESCR, CERD, CEDAW, CAT, CRC, CRPD, CED; учествовала у изради државних извештаја и била члан државних делегација у представљању државних извештаја пред надлежним уговорним телима УН; припремала државне извештаје и наступ државне делегације и учествовала као њен члан у циклусима Универзалног периодичног прегледа пред Саветом за људска права УН; припремала извештаје за специјалне процедуре УН у области грађанских, политичких, економских, социјалних и културних права; припремала одговоре на појединачне представке грађана упућене релевантним уговорним телима УН; била члан Комитета Савета Европе за људска права (DH DEV); обављала стручне послове у оквиру европских интеграција у вези са Поглављем 19 и 23 и била контакт особа за Механизам за праћење спровођења Акционог плана за Поглавље 23.

Учествовала у бројним обукама укључујући: UniDem семинари Савета Европе о људским правима, Трст, Италија 2000. и 2006. година; Радионице Канцеларије високог комесара УН за људска права о Универзалном периодичном прегледу, Женева, Швајцарска 2008. године и Брисел, Белгија 2011. година; Експертску обуку „Роднa равноправност и локална самоуправа у организацији „Golda Meir Mount Carmel“ међународнoг центра за обуку (MCTC), Министарства иностраних послова Израела, Израелске агенција за међународну развојну сарадњу (MASHAV) и UN HABITAT-a Хаифа, Израел 2010. године; Програм професионалног развоја за приступање Европској унији, Министарство правде и једнакости Републике Ирске, Даблин, Ирска 2011. године.

Годину дана, 2016/2017. године била на испомоћи у Министарству унутрашњих послова – Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање.

Именована за помоћника генералног секретара у Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 2019. године.

Удата

Говори енглески и италијански језик.