ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

 Одредбом члана 3. тачка 5. Закона о заштити података о личности, руковалац података је физичко или правно лице, односно орган власти који обрађује податке.

Одредбама члана 574. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) прописано је следеће: „Представништво страног привредног друштва (у даљем тексту: представништво) је његов издвојен организациони део који може обављати претходне и припремне радње у циљу закључења правног посла тог друштва. Представништво нема својство правног лица. Представништво може закључивати само правне послове у вези свог текућег пословања. Страно привредно друштво одговара за обавезе према трећим лицима које настану у пословању његовог представништва."

Из цитираних одредаба Закона о привредним друштвима произилази да представништво нема статус правног лица, што даље значи да не може бити руковалац података у смислу члана 3. тачка 5. Закона о заштити података о личности. У конкретном случају то значи да обавезу пријављивања евиденција збирки података у Централни регистар Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности има страно правно лице које је основало представништво, а не само представништво.

Збирни месечни

статистички

подаци

на дан 31.5.2024.

У ПРОЦЕДУРИ: 14.044

ОБРАЂЕНО: 158.382

Опширније...