ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Сагласно одредбама члана 8. тачка 1. Закона о заштити података о личности (Сл. гласник РС, бр. 97/2008, 104/2009-др.закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012) правни основ за прикупљање и даљу обраду података о личности може бити законско овлашћење или пуноважан пристанак лица о чијим подацима се ради, дат на начин и под условима прописаним одредбама чланова 10. и 15. Закона о заштити података о личности. Изузеци од наведеног правила да правни основ обраде података о личности може бити законско овлашћење или пристанак лица о чијим подацима се ради, прописани су одредбама чл. 12. и 13. Закона.

Правна регулатива којом су уређени одрживи развој становања, управљање зградом, коришћење и одржавање зграде, заједничких и посебних делова зграде, поступак исељења и пресељења, стамбена подршка, регистри и евиденције, надзор над применом одредаба овог закона и друга питања од значаја за стамбену политику, садржана је у одредбама Закона о становању и одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/2016).

Тако, сагласно одредбама члана 18. ст. 1. и 2. наведеног закона јединица локалне самоуправе води Регистар стамбених заједница и организује рад Регистра према својој територијалној надлежности и у складу са својим овлашћењима, а надлежна општинска, односно градска управа одређује запослено лице које ће водити Регистар. Одредбама члана 19. ст. 1. и 2. Закона о становању и одржавању стамбених зграда надаље је прописано да је Регистратор лице које је овлашћено да води Регистар и које је дужно да обезбеди законито, ажурно и тачно вођење Регистра, као и да у поступку регистрације Регистратор искључиво врши проверу испуњености формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.

Регистар је, сходно одредбама члана 20. ст. 1. и 2. тачка 3. наведеног закона, електронска јавна база података и докумената у којој су садржани подаци о стамбеним заједницама прописани овим законом и подзаконским актима о Регистру донетим на основу овог закона, и исти нарочито садржи, између осталог, и идентификационе податке о управнику, и то за домаће физичко лице: име и презиме и ЈМБГ, а за страно физичко лице: име и презиме, број путне исправе и државу издавања путне исправе, а који подаци се региструју, односно евидентирају и објављују.

Одредбама члана 21. ст. 1. и 2. Закона о становању и одржавању стамбених зграда прописано је да Републички геодетски завод води јединствену, централну, јавну, електронску базу података у којој су обједињени подаци о стамбеним заједницама из свих регистара на територији Републике Србије, а да се размена података, докумената и поднесака између јединица локалних самоуправа и Завода обавља електронским путем.

Надаље је одредбама члана 36. ст. 1-4. наведеног закона прописано да се пре коначног одобравања регистрације и објаве података и докумената, у Јединственој евиденцији кроз централни информациони систем врши контрола исправности начина унетих података и докумената, да ако се утврди да подаци и документи који су прописани као предмет регистрације и евиденције нису унети у Регистар или нису унети у Регистар на прописан начин, централни информациони систем неће прихватити одобравање регистрације и о томе ће обавестити Регистратора, да Регистратор има обавезу да без одлагања отклони утврђене недостатке и унесе, односно правилно унесе, податке и документе кроз регистарску апликацију у централни информациони систем, као и да се по извршеној контроли исправности начина унетих података и докумената у централном информационом систему, регистровани подаци и документи о стамбеној заједници јавно објављују у Јединственој евиденцији стамбених заједница.

Дакле, одредбама Закона о становању и одржавању стамбених зграда регулисана је обрада овим законом утврђених података о личности лица-управника зграда, од стране јединица локалних самоуправа и Републичког геодетског завода, с тим што су исти, као руковаоци података, приликом обраде података дужни да воде рачуна о основним начелима обраде из члана 8. Закона о заштити података о личности, посебно начелима сврсисходности и сразмерности обраде.

Збирни месечни 

статистички подаци 

на дан: 29.3.2024.

У ПРОЦЕДУРИ: 13.460

ОБРАЂЕНО: 153.085

Опширније...