ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Сагласно одредбама члана 8. тачка 1. Закона о заштити података о личности (Сл. гласник РС, бр. 97/2008, 104/2009-др.закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012) правни основ за прикупљање и даљу обраду података о личности може бити законско овлашћење или пуноважан пристанак лица о чијим подацима се ради, дат на начин и под условима прописаним одредбама чланова 10. и 15. Закона о заштити података о личности. Изузеци од наведеног правила да правни основ обраде података о личности може бити законско овлашћење или пристанак лица о чијим подацима се ради, прописани су одредбама чл. 12. и 13. Закона.

Услови и начин обављања јавног превоза путника и превоза лица за сопствене потребе у друмском саобраћају у домаћем и међународном превозу, пружања станичних услуга на аутобуским станицама и инспекцијски надзор регулисани су одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају  („Сл. гласник РС“, бр. 68/15). Одредбама члана 57. наведеног закона прописано је да јединице локалне самоуправе уређују и обезбеђују, у складу са законом, организацију и начин обављања јавног превоза путника који се обавља на територији јединице локалне самоуправе и такси превоза, у складу са којим одредбама је донета Одлука о јавном линијском превозу путника на територији Града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014, 2/2015 и 86/2016).

Одредбама члана 3. став 1. Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији Града Београда прописано је да тарифни систем, између осталог, обухвата и систем наплате и контроле путника и да се тарифни систем линијског превоза на територији града утврђује посебним актом који доноси Градско веће. На основу члана 3. став 2. наведене Одлуке, Градско веће града Београда је донело Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 54/2015).

Одредбама члана 36. Одлуке прописано је да је путник дужан да, у возилу, односно у простору резервисаном за путнике са валидираном картицом на стајалиштима градске железнице који је посебно обележен и на којима је контролисан приступ путника покретном рампом (у даљем тексту: резервисани простор), има важећу карту коју је дужан да покаже и уступи на захтев контролора или овлашћеног лица, а одредбом члана 36а став 3. и 4. Одлуке прописано је да контролор и друго овлашћено лице врше контролу возних исправа и карата лица која су затечена у возилу, као и да се по уласку у возило линијског превоза контролор и друго овлашћено лице представља легитимацијом.

Одредбом члана 36а став 12. Одлуке прописано је да уколико путник не поседује важећу карту и не жели да купи посебну карту дужан је да контролору или овлашћеном лицу пружи податке о свом идентитету, а ст. 13-14. Одлуке да податке о лицу које се у моменту контроле затекло у возилу или у резервисаном простору, без важеће карте и које не купи посебну карту, контролор уписује у службену евиденцију и електронским путем ставља на увид комуналној полицији ради издавања прекршајног налога. Овако сачињен и електронски потписан прекршајни налог шаље се електронским путем контролору на његов преносни уређај, који га штампа и уручује лицу које се у возилу затекло без важеће карте.

Одредбом члана 36а став 17. Одлуке прописано је да контролор у контроли може затражити помоћ полицијске управе, односно комуналне полиције.

И одредбама чл. 23-25. Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 13/2017 и 11/2018) регулисана су питања која се тичу контроле путника, па је тако одредбама члана 23. ст. 1-2. прописано да контролу путника обавља контролор опремљен преносним уређајем за контролу путника или друго овлашћено лице, да се уређајем из става 1. овог члана врши провера валидности возне исправе и плаћене услуге превоза као и блокада смарт картица. 

Дакле, наведеним прописима регулисана је обрада података о личности путника у јавном линијском превозу на територији града Београда, у шта спада и обрада прописаних података о идентитету путника затечених без важеће карте у возилу.

Како су одредбе наведених подзаконских аката, којима је уређено прикупљање и даља обрада података о личности корисника услуга јавног превоза, у супротности са одредбама Устава РС и Закона о заштити података о личности, неопходно је изменити постојећу правну регулативу у области јавног превоза, због чега је Повереник још 2015. године, сходно својим законом утврђеним овлашћењима, упутио надлежним органима – Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Градском већу града Београда, иницијативу за усклађивање постојеће правне регулативе у области јавног превоза са цитираним одредбама Устава РС и одредбама Закона о заштити података о личности.

Како и након ових иницијатива, правна регулатива још увек није усклађена са одредбама Устава РС и Закона о заштити података о личности, Повереник је и у септембру 2016. године, упутио допис ресорном министарству, Скупштини града Београда и Градоначелнику града Београда, којим је поново указао на неопходност усклађивања постојеће правне регулативе у овој области са Уставом РС и Законом о заштити података о личности, а што превасходно подразумева да наведена питања морају бити законски регулисана.

Повереник је по овом питању издао и саопштење, са чијом садржином се сви могу ближе упознати на интернет страници Повереника http://www.poverenik.rs/sr/saopstenja-i-aktuelnosti/2435-kontrolori-u-gradskom-prevozu-ne-mogu-podzakonskim-aktom-dobiti-ovlascenja-da-legitimisu-gradjane.html

Збирни месечни

статистички подаци

на дан 31.10.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 13.048

ОБРАЂЕНО: 139.542

Опширније...