ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Према члану 8. тачка 1. Закона о заштити података о личности (Сл. гласник РС, бр. 97/2008, 104/2009-др.закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012) правни основ за прикупљање и даљу обраду података о личности може бити законско овлашћење или пуноважан пристанак лица о чијим подацима се ради, дат на начин и под условима прописаним одредбама чланова 10. и 15. ЗЗПЛ.

Одредбом члана 50. Закона о становању и одржавању стамбених зграда (Сл. гласник РС, бр. 104/2016) прописане су надлежности управника зграде, па се у ставу 1. тачка 6. овог члана наводи да управник „успоставља и води евиденцију о власницима посебних делова, власницима самосталних делова и лицима којима су заједнички или посебни делови зграде издати у закуп, односно на коришћење по другом основу (за физичка лица име, презиме и ЈМБГ, а за правна лица пословно име, адреса седишта и матични број)“. Према томе, управник има законско овлашћење да успостави и води евиденцију о власницима преходно наведених делова зграде и обрађује само наведене податке.

Управник је дужан да, у складу са чланом 46. Закона о заштити података о личности, предузме све неопходне, oрганизационе и техничке мере, да подаци буду одговарајуће заштићени од злоупотреба, уништења, губитка, неовлашћених промена или приступа. За непоступање по обавези предузимања мера прописана је прекршајна одговорност.

Збирни месечни статистички подаци

на дан 30.4.2024.
У ПРОЦЕДУРИ: 13.910
ОБРАЂЕНО: 154.656

Опширније...