ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Према члану 8. тачка 1. Закона о заштити података о личности (Сл. гласник РС, бр. 97/2008, 104/2009-др.закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012) правни основ за прикупљање и даљу обраду података о личности може бити законско овлашћење или пуноважан пристанак лица о чијим подацима се ради, дат на начин и под условима прописаним одредбама чланова 10. и 15. ЗЗПЛ.

Одредбом члана 50. Закона о становању и одржавању стамбених зграда (Сл. гласник РС, бр. 104/2016) прописане су надлежности управника зграде, па се у ставу 1. тачка 6. овог члана наводи да управник „успоставља и води евиденцију о власницима посебних делова, власницима самосталних делова и лицима којима су заједнички или посебни делови зграде издати у закуп, односно на коришћење по другом основу (за физичка лица име, презиме и ЈМБГ, а за правна лица пословно име, адреса седишта и матични број)“. Према томе, управник има законско овлашћење да успостави и води евиденцију о власницима преходно наведених делова зграде и обрађује само наведене податке.

Управник је дужан да, у складу са чланом 46. Закона о заштити података о личности, предузме све неопходне, oрганизационе и техничке мере, да подаци буду одговарајуће заштићени од злоупотреба, уништења, губитка, неовлашћених промена или приступа. За непоступање по обавези предузимања мера прописана је прекршајна одговорност.

Збирни месечни статистички подаци

на;дан 28.2.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 4.916

ОБРАЂЕНО: 128.580

Опширније...