Читај ми

У погледу права трећег лица које се не легитимише као мањински акционар, на приступ информацијама садржаним у уговору о продаји између субјеката приватизације, треба имати у виду одредбе члана 4. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (" Сл. гласник РС" бр.120/04) по којима се сматра да постоји законска претпоставка о оправданом интересу сваког тражиоца информације на приступ информацијама од јавног значаја, с тим што је обавеза органа власти да докаже, уколико мисли супротно. Доказивање да не постоји оправдан интерес  јавности да зна, није могуће  када су у питању информације које се односе на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине.

Продајни уговор између субјеката приватизације, као документ који је настао у вези са радом органа, јесте информација од јавног значаја, у смислу чл.2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Ознака тајности коју по правилу садрже наведени уговори, сама по себи не представља довољан основ за ускраћивање информација које су у њима садржане.

За искључење или ограничење од слободног приступа информацијама од јавног значаја, потербно је да орган власти докаже да то чини ради заштите од озбиљне повреде неког претежнијег интереса заснованог на уставу или закону, а који су наведени у члану 9. овог закона или ради заштите приватности и других права личности, у складу са чланом 14. закона

(Из одговора Повереника органу власти, бр.011-00-23/2006-03  од  20.06.2006.год.