Ставови и мишљења у вези примене закона која органи власти дају, било на захтев неког лица или изражавају кроз донете  појединачне одлуке, несумљиво представљају веома важне информације за које постоји интерес јавности. То је разлог што се оне морају учинити доступним свима и без изричитог захтева. На то обавезују одредбе о објављивању информатора о раду из члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, као и тачка 2. ст.2. тач.11) Упутства за објављивање информатора о раду државног органа ("Сл. гласник РС" бр.57/05), према којим одредбама,  издата мишљења органа, донете одлуке, жалбе и сл. су обавезан елемент садржаја информатора о раду државног органа.

Поступањем државног органа у складу са наведеним законским обавезама и објављивањем наведених врста информација у свом информатору о раду и његовим редовним ажурирањем према одредбама Упутства, питање злоупотребе добијених информација  у комерцијалне сврхе од издавачких  кућа и јавних гласила, као тражиоца информација, би било беспредметно. Истовремено би било испоштовано  и начело једнакости  у  погледу приступа информацијама од јавног значаја.

(Из одговора Повереника органу власти бр  011-00-7  /2006-03 од 29.03.2006.г.)

Да ли се Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја односи на Универзитет у Београду и друге установе које обављају делатност образовања у складу са Законом о јавним службама и посебним законима

Орган јавне власти у смислу члана 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр.120/04), поред државног органа, је и правно лице које оснива или финансира у целини,  односно у претежном делу државни орган.

У складу са тим,  универзитети и друге установе образовања које је основала Република или које  се финансирају у целини или у претежном делу из буџета Републике Србије, јесу органи јавне власти у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја  и на њих  се овај закон примењује.

( Из одговора Повереника органу власти Бр. 011-00-12  /2005-03  од 18.10.2005.год.