Тражилац је изјавио жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности због повреде права на слободан приступ информацијама од јавног значаја. У жалби је, између осталог, навео да му орган власти, тј. суд, приступ информацијама условљава уплатом трошкова копирања докумената у износу који превазилази износ нужних трошкова, односно плаћањем судске таксе.

Став Повереника поводом конкретног случаја је следећи:

Oрган власти не може условљавати приступ информацијама од јавног значаја плаћањем накнаде, осим у случају када висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се налазе информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, у ком случају је тражилац информације дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од 50% од износа нужних трошкова.

Такође, орган власти, тј. суд, у поступку који води по Закону о слободном приступу информација од јавног значаја, приступ информацијама не може условљавати плаћањем судске таксе по одредбама Закона о судским таксама, који се у овом поступку не примењује.

Образложење

Чланом 17. ст. 1. и 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) прописано је да је увид у документ бесплатан, а да се копија документа који садрже тражене информације издаје уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. Према ставу 3. овог члана, Влада прописује трошковник на основу кога органи обрачунавају наведене трошкове.

Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр. 8/06), у Трошковнику којим се утврђује висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се налазе информације од јавног значаја, прописано је да уколико висина ових нужних трошкова прелази износ од 500,00 динара, тражилац информације је дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од 50% од износа нужних трошкова према Трошковнику.

Чланом 16.став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја прописано је да је орган власти дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Ставом 5.истог члана прописано је да ће орган власти, заједно са обавештењем о стављању на увид документа са траженом информацијом, односно о издавању копије документа, тражиоцу саопштити, између осталог, износ нужних трошкова израде копије документа.

Из наведених одредаба произилази да орган власти, заједно са копијом траженог документа доставља тражиоцу и налог за плаћање накнаде у складу са Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја и Трошковником којим се утврђује висина нужних трошкова, а који је саставни део ове Уредбе. Дакле, орган власти не може условљавати приступ информацијама од јавног значаја плаћањем накнаде, осим у случају када висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се налазе информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, када је тражилац информације дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од 50% од износа утврђених нужних трошкова. Такође, у смислу цитираних одредби члана 17. Закона, орган власти не може у поступку за остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја који се води по Закону о слободном приступу информација од јавног значаја, приступ информацијама условљавати обавезом тражиоца да плати судске таксе према одредбама Закона о судским таксама, који се у овом поступку не примењује.

Број: 07-00-02515/2010-03 од 30.05.2012.