ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Да ли је првостепени орган, коме је Повереник поништио решење по жалби и предмет вратио на поновни поступак, дужан да ново решење донесе у року од 15 дана према чл. 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја или у року од 30 дана у складу са чл. 232. ст. 2. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр.33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10).

Да ли грађанин може да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка против државног органа који на својој веб страници није објавио, или није ажурирао информатор о раду или нема своју веб страницу, а није, како је прописано, затражио од другог одговарајућег државног органа да објави информатор о његовом раду?

Да ли се јавни бележници и јавни извршитељи могу сматрати органима јавне власти у смислу одредбе члана 3. Закона о слободном приступи информацијама од јавног значаја, с обзиром на то да су им поверена јавна овлашћења, као и да ли се сматра информацијом од јавног значаја износ прихода који су јавни бележници и јавни извршитељи (уопштено и појединачно) остварили у претходним годинама?

Да ли лице коме су информације потребне за вођење судског поступка, може на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, добити податке о статусу одређеног лица из матичних књига грађана.

Како да поступи орган када тражилац информација не жели да плати трошкове поступка остваривања права на слободан приступ информацијама и како их наплатити?

Да ли је орган власти дужан да поступи по захтеву за слободан приступ информацијама када не располаже информацијом, а информација се иначе не односи на питања из надлежности органа?

Како може грађанин да прибави личне податке из члана 181. став 1. тач. 3. Закона о прекршајима, за одговорног у органу власти, ради подношења захтева за покретање прекршајног поступка у својству оштећеног због повреде права на слободан приступ информацијама од јавног значаја?

Да ли се захтевање превеликог броја информација може квалификовати злоупотребом права тражиоца у смислу члана 13. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја?

Да ли је орган власти дужан да тражиоцу информација достави податак о процењеној вредности спроведене јавне набавке?

Да ли захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја мора да буде својеручно потписан?