ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Да ли се као информације од јавног значаја могу добити подаци о идентитету одређеног лица ради подношења приватне тужбе?

Постоји ли обавеза органа да сачини мишљење о примени прописа по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја?

Да ли је за добијање информација од јавног значаја неопходно користити формулар захтева или се захтев може откуцати на празном папиру?

Да ли је орган власти дужан да омогући остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја (увид у издату дозволу и добијање копије) лицу које је странка у управном поступку у коме је дозвола издата?

Колика су овлашћења лица овлашћеног за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама?

Да ли руководилац органа власти може поступати по захтеву тражиоца у ситуацији када је за те послове овластио друго лице?

Како државно јавно предузеће да поступи по решењу Повереника да достави информације о износу плате и дневница за службени пут запосленог, због „колизије“ Закона о заштити података о личности и Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја?

Да ли је факултет у обавези да објави информатор о раду ако његова интернет страница садржи велики број информација за јавност?

Да ли су правоснажне пресуде информације од јавног значаја и да ли се може ограничити право коришћења информација из електронских издања билтена судске праксе због повреде ауторског права?

Да ли је школа као орган власти дужна да сачини документ под називом из захтева тражиоца информација?

Да ли преднацрт закона представља информацију од јавног значаја?