ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Да ли извод из земљишних књига представља информацију од јавног значаја?

Да ли се на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја може добити оверена копија неког документа од органа власти?

Да ли се захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја може упутити факсом, електронским путем (е-маил адреса) и да ли се "усменим захтевом" сматра и захтев упућен телефоном из редакције медија? ( октобар 2008.г)

На који рачун и у ком износу тражилац информације треба да уплати средства на име трошкова издавања копије документа са траженом информацијом?

Да ли министарство треба да омогућити приступ информацијама у вези са инспекцијским контролама, односно записницима инспектора, по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, имајући у виду одредбе чл.32. Закона о државној управи („Сл. гласник РС"бр. 20/92...49/99) по којима је инспектор дужан да чува као службену тајну податке до којих дође у вршењу надзора?

Да ли малолетно лице има право да тражи и добије информације од јавног значаја и да ли је ово право ограничено на неке области или се односи на све информације од јавног значаја?

Да ли је Врховни суд Србије у обавези да поступа по захтеву за приступ информацијама? ( јул 2007.)

Да ли грађанин као тражилац информације, независно од тога да ли се користио правом жалбе Поверенику, може поднети захтев за покретање прекршајног поступка за прекршај из члана 46. ст.1. тач.6. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја против овлашћеног лица у органу власти које не поступи у складу са одредбама чл. 38. ст.2. тач.1. овог закона, који је основ за покретање прекршајног поступка и да ли је Повереник надлежан за вођење прекршајног поступка (јун 2007)?

Да ли  решење тужилаштва о одбачају кривичне пријаве против нн лица представља информацију од јавног значаја у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, односно да ли се може сматрати да постоји оправдан интерес јавности да зна о том документу, ако се конкретно за то интересује  појединац, а не више лица? (април 2007.г.)

Да ли је Повереник дужан да проверава истинитост информација које му, после издатог решења, достави орган власти?