ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Да ли је онај ко тражи информацију од јавног значаја дужан да плати накнаду одређених трошкова? (јул 2005.г.)

Да ли се информације од јавног значаја о раду неког органа јавне власти добијају од Повереника? (август 2005.г.)

Да ли се Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр.120/04) односи и на органе Државне заједнице СЦГ? (август 2005.г.)

Да ли је неко овлашћено лице државног органа поднело годишњи извештај (за 2004.г.) о радњама тог органа предузетим у циљу примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, сходно члану 43. Закона и ако јесте, о ком органу се ради? (септембар 2005.г.)

Колико казни је Повереник изрекао у току досадашњег рада? (септембар 2005.г.)

Дa ли захтев за приступ информацијама од јавног значаја достављен електронском поштом обавезује онога ко треба да да информацију, односно органе јавне власти? (октобар 2005.г.)

Које мере је Повереник предузео ради примене члана 28.став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, да извршење решења и закључака Повереника, у случају потребе, обезбеђује Влада Републике Србије и какви су одговори Владе Србије и других органа јавне власти поводом тога? (август 2006.г.)

Да ли је неко од органа власти кажњен по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја? (децембар 2006.г.)

Који су разлози што се по свим жалбама Поверенику не решава у законском року од 30 дана? ( јануар 2007.г.)

Да ли орган власти коме је, решењем Повереника донетим у поступку по жалби, наложено да тражиоцу омогући приступ информацијама од јавног значаја, може покренути управни спор против тог решења пред Врховним судом Србије? ( март 2007.г.)