Читај ми

Да ли орган власти коме је, решењем Повереника донетим у поступку по жалби, наложено да тражиоцу омогући приступ информацијама од јавног значаја, може покренути управни спор против тог решења пред Врховним судом Србије? ( март 2007.г.)

Oдговор:

Поводом тужби органа власти за вођење управног спора против решења Повереника донетих у поступку по жалби тражиоца информација, којим је органу власти наложено да тражиоцу омогући остваривање права на приступ траженој информацији од јавног значаја, Врховни суд Србије је заузео став да орган јавне власти који, према Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, има положај првостепеног органа, не може имати положај тужиоца у управном спору против решења Повереника, као другостепеног органа.

Због тога је, према расположивим подацима Службе Повереника, Врховни суд Србије, до сада одбацио 14 тужби органа власти против решења Повереника.