Читај ми

На који рачун се уплаћују трошкови на име израде и упућивања копија докумената са информацијама од јавног значаја? (март 2007.)

Oдговор:

Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр.8/06), прописано је  да су средства остварена од накнаде нужних трошкова за издавање копија докумената са информацијама од јавног значаја, приход буџета Републике, као и  висина ових нужних трошкова.

Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл. гласник РС" бр.20/07 од 20.02.2007.г), прописан је уплатни рачун Трезора за ову врсту прихода и то:  840- 742328-843-30.