Читај ми

Које мере је Повереник предузео ради примене члана 28.став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, да извршење решења и закључака Повереника, у случају потребе, обезбеђује Влада Републике Србије и какви су одговори Владе Србије и других органа јавне власти поводом тога? (август 2006.г.)

Одговор је садржан у писму упућеном подносиоцу захтева, бр.06-00-57/2006-03 од 25.08.2006.г. који гласи:

„Ради отклањања препрека у примени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (" Сл. гласник РС" бр.120/04), Повереник је  више пута током године јавно, путем медија и новина, указивао на проблем извршења својих одлука, које по закону, у случају потребе, обезбеђује Влада Србије.

Осим тога, користећи овлашћења из члана 35.тач.2. Закона, Повереник је и формално у марту 2006.г. упутио писмо Влади Републике Србије, Генералном секретару, г-дину Михајлову, иницирајући да Влада успостави механизме за обезбеђење извршења одлука Повереника, са конкретним предлогом за реализацију тога (Прилог: копија писма бр. 021-01-8/2006-03 од 13.03.2006.г.)

У одсуству одговора по овој иницијативи, а  незванично информисан да је ово питање разматрано на некој од седница Административног одбора Владе Србије, Повереник је у јуну ове године од Генералног секретара Владе затражио информацију о томе шта је Одбор поводом тога закључио, односно копију белешке са седнице и закључка Административног одбора (Прилог: копија писма 021-01-8/2-2006-03 од 23.06.2006.г.)

Уместо копија тражених докумената, Повереник је 19.07.2006.г. примио писмо председника Административне комисије Владе Србије са обавештењем да је на седници од 18.05. 2006.г. Административна комисија разматрала иницијативу Повереника и „констатовала да наведени послови нису у њеном делокругу који је утврђен чланом 29. Пословника Владе, те да, имајући у виду послове које ова комисија обавља, не би требало у том смислу проширивати њен делокруг“ (Прилог: копија писма 14 број 021-04014/2006 од 12.07.2006.г.)

Будући да је изостао одговор Генералног секретара Владе по претходној иницијативи, Повереник је у августу месецу поновио иницијативу за измену Пословника  Владе и успостављање механизма за извршење обавеза Владе које има по чл.28. ст.2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Истовремено, као и у писму из јуна месеца, Повереник је указао да проблем извршења његових решења постаје све акутнији, са штетним последицама за примену Закона. (Прилог: писмо 021-01-8/3--/2006-03 од 02.08.2006.г.)

На административне препреке у спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, укључујући проблем извршења одлука,  Повереник  је указао и Канцеларији Владе Србије за придруживање Европској унији, у фебруару и јуну ове године, поводом реализације Плана  за спровођење приоритета из Европског партнерства.(Прилог: писмо бр.337-00-1/2006-01 од 27.02.2006.г. и писмо бр.337-00-1/2-2006-01 од 15.06.2006.г. )

У годишњем Извештају о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја поднетом 14.03.2006.г. Народној скупштини Републике Србије, Повереник је, такође указао на исти проблем и потребу активирања механизма за његово решавање. Извештај се налази на сајту Повереника, на адреси: www.poverenik.org.yu, у фолдеру: “Извештаји“. Извештај је једногласно усвојен на седници Одбора за културу и информисање Народне скупштине од 24.03.2006.г.“