Читај ми

Да ли се информације од јавног значаја о раду неког органа јавне власти добијају од Повереника? (август 2005.г.)

Oдговор:

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр.120/04) утврђен је поступак  за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти.

Тражилац информације, према члану 15. овог закона, подноси захтев непосредно органу власти који располаже информацијом и који по поднетом захтеву одлучује. Повереник решава по жалби тражиоца информације када орган власти одбије да обавести тражиоца да ли поседује одређену информацију или му је доступна, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути  копију документа или ако то не учини у прописаном року.