Читај ми

Колико казни је Повереник изрекао у току досадашњег рада? (септембар 2005.г.)

Oдговор:

У досадашњем раду Повереник за информације од јавног значаја није изрекао ниједну казну, будући да је државни орган који нема овлашћења да води прекршајни поступак и изриче казне.

Ово проистиче из следећег:

Одредбама чл.46-48. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (²Сл. гласник РС² број 120/04) прописани су прекршаји и прекршајне казне за повреде појединих одредаба наведеног закона.

Чланом 45. истог закона прописано је да надзор над спровођењем овог закона врши министарство надлежно за послове информисања.

Чланом 84. Закона о прекршајима („Сл. гласник СРС“ бр.44/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 21/90,11/92, 20/93, 53/93, 22/94, 36/98, и 55/04), као органи за вођење прекршајног поступка предвиђени су судија за прекршаје у првом степену и већа за прекршаје у другом.

Чланом 176. истог Закона прописано је да захтев за покретање прекршајног поступка подноси овлашћени орган или оштећени као и да су овлашћени органи за покретање прекршајног поступка органи управе, овлашћени инспектори, јавни тужилац и други органи и организације, које врше јавна овлашћења у чију надлежност спада непосредно извршење или надзор над извршењем прописа у којима су прекршаји предвиђени.

Имајући у виду цитиране законске одредбе, за подношење захтева за покретање прекршајног поступка, у случајевима прописаних прекршаја из чл.46-48. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, надлежно је Министарство културе као орган управе у чију надлежност спада надзор над спровођењем истог закона.

Сходно наведеном, Служба Повереника о случајевима који указују на постојање прекршаја редовно обавештава Министарство културе, надлежно за послове информисања и доставља списе предмета у којима се одлучивало по жалби у управном поступку, захтевајући да исто Министарство спроведе надзор, утврди идентитет одговорних лица и против њих покрене прекршајни поступак пред надлежним органом.