Читај ми

Да ли се општим актом органа власти, о начину евидентирања склопљених уговора, праћења и извештавања о извршењу уговора може ограничити приступ јавности појединим уговорима или неким деловима, зависно од врсте предмета и да ли се у самом уговору може предвидети да је уговор „службена тајна“, те да није доступан јавности?

Одговор:

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр.120/04), прописани су услови и разлози за искључење или ограничење права на приступ информацијама од јавног значаја. Да ли су испуњени ови услови таксативно наведени у чл. 9. и 14. Закона, орган који поступа по захтеву за приступ информацијама, цени у сваком конкретном случају, у зависности од предмета захтева и садржине документа чији се приступ тражи.

Према томе, са аспекта примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, општим актом органа се не може генерално ограничавати приступ одређеном документу, према врсти документа, већ појединачно, у зависности од садржине документа, евентуално предвидети могућност ограничења одређених података, и то само под условима и из разлога предвиђених овим законом.

(август 2006.)