Читај ми

Да ли државно предузеће може ускратити право на увид у конкурсну документацију с позивом на члан 14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, због повреде права на приватност?

Одговор:

Информације из конкурсне документације органа власти, тј. привредног друштва у државној својини, основаног одлуком Владе, имају карактер информација од јавног значаја у смислу члана 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр.120/04 и 54/07), као информације од интереса за јавност у погледу тога ли је орган поштовао процедуру и услове конкурса приликом избора директора и оне могу бити предмет легитимног захтева тражиоца информације.

На основу чл. 4. и 5. овог закона, право на слободан приступ информацијама од јавног значаја припада свакоме, без условљавања било каквим посебним интересом, као нпр. да је учесник конкурса и сл.

Имајући у виду да конкурсна документација садржи и информације, односно податке о личности чија заштита генерално може бити разлог ограничења права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, орган власти у поступању по захтеву треба да води рачуна о примени одредаба чл. 14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и одредаба Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС" бр.97/08), тако да заштити оне податке о личности којима се може повредити право на приватност, као нпр. адресни подаци, бројеви телефона, јединствени матични број грађана и сл., што никако не сме бити разлог ограничења приступа осталим информацијама. У том смислу, орган власти има могућност да пре него што информације учини доступним, заштити такве податке о личности којима се може повредити право на приватност, у складу са чл. 12. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Оваква заштита наведених података не би била неопходна у случају да је орган власти у поступку спровођења конкурса обезбедио изричиту сагласност учесника конкурса о томе да ће њихови подаци и који, бити обрађивани, за које потребе и о даљем поступању са њима, укључујући и то да ће бити учињени доступним другим учесницима конкурса.

(децембар 2009.г.)