Читај ми

Да ли је управа као орган у саставу министарства, у смислу члана 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, посебан орган јавне власти у односу на Министарство, те да ли је у смислу одредби чл. 46-48. истог Закона, одговорно лице министар или директор управе?

Одговор:

Према одредби чл. 3.тач. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“, бр.120/04, 54/07,104/09 и 36/10), орган јавне власти јесте: државни орган, орган територијалне аутономије, орган локалне самоуправе, организација којој је поверено вршење јавних овлашћења (државни органи у смислу овог закона), као и правно лице које оснива или финансира у целини, односно у претежном делу државни орган.

За прекршаје из овог закона, према чл. 46-48. одговара одговорно лице у државном органу, односно у органу јавне власти.

Имајући у виду наведено, као и одредбу чл.1. ст.2. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“ бр. 79/05 и 101/07) по којој државну управу, тј. органе државне управе, осим министарстава и посебних организација, чине и органи управе у саставу министарства, по мишљењу Повереника, управе у саставу Министарства финансија које имају правни субјективитет, тј. својство правног лица и представљају органе управе у саставу министарства, јесу посебан орган јавне власти, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, а руководиоци тих управа су одговорна лица за спровођење овог закона.

Имајући у виду одредбу чл. 80. Закона о државној управи по којој су органи државне управе ти који дају мишљења о примени одредаба закона и других општих аката из области свога рада, затим чињеницу да надзор над применом Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја сада врши министарство надлежно за државну управу, као и чињеницу да се питање тиче државне управе, статуса и односа органа државне управе, Повереник је става да би мишљење о наведеним питањима требало затражити од Министарства за државну управу и локалну самоуправу, у складу са Законом о државној управи.

(октобар 2010.)