Читај ми

Да ли је у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја да Скупштина општине на својој седници именује лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја?

Одговор:

Према одредбама чл. 38. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), одговорно лице у органу власти одређује једно или више службених лица (тзв. овлашћена лица) за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја. Истим чланом прописане су обавезе ових лица. Ставом 3. истог члана прописано је да у случају да овлашћено лице није одређено, тада је за поступање по захтеву надлежно одговорно лице у органу власти.

У прелазним одредбама, у чл. 49. ст.1. овог закона, прописан је рок од 30 од дана његовог ступања на снагу, у коме се спроводи ова одредба. У том члану се доиста користи термин именовања овог/их лица, иако се суштински не ради о именовању, већ одређивању овлашћеног лица, што проистиче из цитираног чл. 38. Закона, будући да се не ради о лицима на положају. То не значи да за овлашћено лице не може бити одређено лице које је по прописима о локалној самоуправи именовано на неку од функција у општини. Будући да општина, према Закону о локалној самоуправи, има више органа власти у смислу чл. 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, нема сметњи ни да се одреди једно овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ информацијама, за све органе општине (Скупштину општине, Општинско веће, Председник општине, Општинска управа). У пракси су то најчешће начелници општинских управа.

(март 2013.)