Читај ми

Да ли је школа као орган власти дужна да сачини документ под називом из захтева тражиоца информација?

Одговор:

Закон о слободном приступу информација од јавног значаја Републике Србије се односи на опредмећене информације, тј. оне информације које су садржане у постојећим документима којима орган јавне власти тј. школа располаже, при чему информације не морају бити садржане у једном документу и под одређеним називом, како га је означио тражилац информација.

Формално, школа не би, према овом закону, имала обавезу да врши некакве анализе, упоредне прегледе и слично, или да сачињава одређене извештаје само зато да би поступила по захтеву тражиоца, али јесте у обавези да све расположиве информације које су предмет захтева учини доступним тражиоцу, без обзира што не постоје у форми документа под траженим називом.

Треба имати у виду да је обавеза органа власти да максимално сарађује са тражиоцем и помогне му у остваривању права. То проистиче из члана 15. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја, а и Препоруке Р (2002) 2 Комитета министара Савета Европе, о увиду у службене документе http://www.poverenik.org.rs/sr/pravni-okvir-pi/medjunarodni-dokumenti/150-preporuka-r-2002-2.html .

(април 2013.)