ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Да ли захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја мора да буде својеручно потписан?

Одговор:

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), прописани су обавезни елементи захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја и то: назив органа власти, име, презиме и адреса тражиоца и што прецизнији опис информације која се тражи (чл.15.став 2), што значи да потпис тражиоца (својеручни нити квалификовани) није обавезни елемент захтева.

(септембар 2014.)