ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Како може грађанин да прибави личне податке из члана 181. став 1. тач. 3. Закона о прекршајима, за одговорног у органу власти, ради подношења захтева за покретање прекршајног поступка у својству оштећеног због повреде права на слободан приступ информацијама од јавног значаја?

Одговор:

Према одредбама члана 181. став 6. Закона о прекршајима (“Сл.гласник РС“ број 65/13), захтев за покретање прекршајног поступка који подноси физичко лице као оштећени против одговорног лица у државном органу, органу територијалне аутономије и јединици локалне самоуправе или других ималаца јавних овлашћења, треба да садржи лично име окривљеног, назив и седиште органа и функцију, односно послове које лице у органу обавља.

Ови подаци су јавни па не постоје сметње за њихово прибављање са аспекта заштите података о личности. Иначе, важећим Законом о прекршајима, на иницијативу Повереника, процедура за подношење захтева од стране оштећеног, у погледу садржине захтева, против одговорног у органу власти је поједностављена у односу на ранији Закон о прекршајима.

Мишљење у вези са применом Закона о прекршајима је у надлежности Министарства правде које, поред осталог, обавља послове државне управе који се односе на законодавство о прекршајима, поступак пред судовима и рад правосудних органа.

(фебруар 2015.)