ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Да ли је орган власти дужан да поступи по захтеву за слободан приступ информацијама када не располаже информацијом, а информација се иначе не односи на питања из надлежности органа?

Одговор:

Орган власти је, у складу са чл. 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, дужан да одговори подносиоцу захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја и у ситуацији када не располаже информацијом која је предмет захтева и када питање на које се информација односи није у надлежности тог органа.

На основу чл. 19. Закона, орган власти је дужан да захтев у таквој ситуацији достави Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и обавести Повереника и тражиоца у чијем поседу, по његовом знању, се документ са траженом информацијом налази.

(децембар 2015.)