ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Како да поступи орган када тражилац информација не жели да плати трошкове поступка остваривања права на слободан приступ информацијама и како их наплатити?

Одговор:

У погледу износа нужних трошкова за остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, примењује се Трошковник који је прописала Влада и који је саставни део Уредбе о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 8/06), док се у погледу процесних питања одлучивања о износу нужних трошкова примењује Закон о општем управном поступку («Сл.лист СРЈ» бр.33/97 и 31/01 и «Сл.гласник РС» бр.30/10). Тако се о износу нужних трошкова може решити диспозитивом решења, када су за то испуњени услови, или посебним закључком, (што је у поступању по захтеву за приступ информацијама примереније обзиром да орган власти не доноси решење када удовољава захтеву). Акт органа власти којим се тражилац обавезује да плати одређени износ на име нужних трошкова представља извршни наслов, који може бити предмет принудне наплате, у складу са законом.

(децембар 2015.)