ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Да ли је првостепени орган, коме је Повереник поништио решење по жалби и предмет вратио на поновни поступак, дужан да ново решење донесе у року од 15 дана према чл. 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја или у року од 30 дана у складу са чл. 232. ст. 2. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр.33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10).

Одговор:

Чланом 21. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) прописано је да се на поступак пред органом власти примењују одредбе закона којим се уређује општи управни поступак, а које се односе на решавање првостепеног органа, осим ако је овим законом другачије одређено.

У ситуацији када Повереник поништи решење органа власти као првостепеног органа и предмет врати на поновни поступак, предмет се налази у фази поновног одлучивања по захтеву. Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја прописан је поступак пред органом власти по поднетом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја. У складу са тим, орган власти је, решавајући по захтеву у поновном поступку, дужан да поступа сагласно одредбама члана 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, односно у року од 15 дана од дана пријема предмета, а не у року од 30 дана како је то прописано Законом о општем управном поступку. (март 2017.)