ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ЖAЛБA ПРOТИВ OДЛУКE OРГAНA ВЛAСТИ

Преузмите датотеку:
wordЖAЛБA ПРOТИВ OДЛУКE OРГAНA ВЛAСТИ.doc
Величина документа: 38 Kb.


ЖAЛБA КAДA СE НИJE OДЛУЧИВAЛO ПO ЗAХТEВУ (ЋУТAЊE УПРAВE)

Преузмите датотеку:
wordЖAЛБA КAДA СE НИJE OДЛУЧИВAЛO ПO ЗAХТEВУ (ЋУТAЊE УПРAВE).doc
Величина документа: 37 Kb.


ЗAХТEВ ЗA ПРИСТУП ИНФOРМAЦИJИ OД JAВНOГ ЗНAЧAJA

Преузмите датотеку:
wordЗAХТEВ ЗA ПРИСТУП ИНФOРМAЦИJИ OД JAВНOГ ЗНAЧAJA.doc
Величина документа: 29 Kb.


ПРЕДЛОГ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ИЗВРШЕЊА

Преузмите датотеку:
wordПРЕДЛОГ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНОГ ИЗВРШЕЊА.doc
Величина документа: 32 Kb.


ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид документа који садржи тражену информацију о изради копије

Преузмите датотеку: 
wordОБАВЕШТЕЊЕ.doc
Величина документа: 36 Kb


СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА сачињена на основу чл.16.ст.9.Закона, у предмету поступања по захтеву тражиоца информација 

Преузмите датотеку: 
wordСЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА.doc
Величина документа: 32 Kb


ПРИМЕР ТУЖБЕ ПРОТИВ ПРВОСТЕПЕНОГ РЕШЕЊА ПРОТИВ КОГА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА ЖАЛБА

Преузмите датотеку: 
wordПРИМЕР ТУЖБЕ.doc
Величина документа: 32 Kb 


ПРИМЕР ТУЖБЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА ПОВЕРЕНИКА 

Преузмите датотеку: 
wordПРИМЕР ТУЖБЕ.doc
Величина документа: 32 Kb