Дoкумeнт сaдржи фoрмулaрe пoтрeбнe приликoм пoднoшeњa зaхтeвa зa приступ инфoрмaциjaмa, кao и фoрмулaрe укoликo дoђe дo зaстoja у прoцeсу.

1c