ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

 Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је изјашњење Министарства одбране, поводом решења којим је Повереник забранио Министарству обраду података о личности садржаних у одузетим приватним информационо-телекомуникационим средствима, без судског налога, на основу Изјаве коју, на основу наређења министра одбране, потписују запослени у Војсци и Министарству.

У наведеном изјашњењу Министарство наводи да ће у целости поступити по решењу Повереника.

Повереник је претходно, 3.4.2018. Министарство упозорио на неправилности у наведеној обради података и обавезао да га се изјасни о мерама и планираним активностима за отклањање тих неправилности и затражио да достави одговоре на отворена питања и релевантну документацију. Министарство је, и поред обавезе, пропустило то да учини.

Полазећи од наведеног, а имајући у виду одредбе чл. 41 Устава Србије, које јемче неповредивост тајности писма и других средстава комуницирања и предвиђају да је одступање дозвољено искључиво на основу одлуке суда, релевантне законске одредбе, те чињеницу да пристанак садржан у предметној Изјави не може да представља ваљан правни основ за обраду података било је нужно забранити такву обраду података, што је Повереник и учинио решењем од 17.5.2018. године.

Повереник оцењује да је добро што је Министарство, које је претходно екстремно неадекватно, на неприхватљив начин (који је укључивао и увредљива јавна саопштења на рачун Повереника) реаговало на решење Повереника, ипак разумело да мора да поштује Уставом гарантована права грађана и предузело мере којима се отклања ризик могућих робусних повереда права запослених у Војсци и Министарству.

У допису упућеном Поверенику, Министарство га обавештава да је свим организационим јединицима Министарства одбране и Војске Србије упућен допис у коме се налаже да се обустави даље потписивање изјаве, а да се приступи уништавању до сада потписаних изјава и да се то записнички констатује, како је то и наложено решењем Повереника.