Читај ми

Поводом вести из средстава јавног информисања да ће у Крагујевцу родитељи бити у обавези да употребом тзв. еКГ картице за јавни превоз пријављују долазак и одлазак деце из обданишта,; Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности спровео је по службеној дужности поступак надзора над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности од стране Градске агенције за саобраћај д.о.о. Крагујевац и Градске управе града Крагујевца.

У поступку надзора Градска агенција за саобраћај д.о.о. Крагујевац се изјаснила „ ... да је представник ГАС-а само желео да појасни да ће се на исти начин технички користити еКГ картица за потребе Града Крагујевца, као што се еКГ картица технички користи за јавни превоз. Напомињемо да је Град Крагујевац оснивач и „ГАС“ доо Крагујевац ... “, као и да „ ... није и неће обрађивати поменуте податке. О  поменутим подацима одлучиваће Град Крагујевац ... “.

У истом поступку Градска управа града Крагујевца се изјаснила да „ ... не поседује, нити прикупља, односно не обрађује у смислу Закона о заштити података о личности податке о родитељима, односно сродницима који доводе или преузимају децу из јавних или приватних предшколских установа. Наиме, евидентирање присутности деце у наведеним установама је у искључивој надлежности предшколских установа, како јавних тако и приватних ...“. Такође Градска управа је обавестила Повереника да „ ... постојиразмишљање“ о изради пројекта, којим би се за територију града израдила вишенаменска е-картица, која би се издавала по захтеву заинтересованог лица и користила за пружање различитих врста услуга. Како израда наведеног пројекта није започела, већ се тренутно само прикупљају подаци неопходни за израду, односно утврђивање евентуалног обухвата пројекта, то се овом приликом о истом не можемо ни изјашњавати, а сматрамо да се представник Градске агенције за саобраћај није изјашњавао (нити је овлашћен) о пројекту иза кога „стоји“ Град ... “.

На основу спроведеног поступка надзора утврђено је да обрада података о личности, која је најављена путем средстава јавног информисања, није започела.

Овим поводом, Повереник подсећа све руковаоце да обрада података у сврху различиту од оне за коју је одређена, представља недозвољену обраду података о личности. Такође, Повереник на овом месту подсећа да нови Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), који ће почети да се примењује 21.08.2019. године, уводи бројне новине у заштити права на приватност, и прописује бројне обавезе свима онима који обрађују податке о личности, или имају намеру да их обрађују.

У складу са одредбама новог закона, ако је вероватно да ће нека врста обраде, посебно употребом нових технологија и узимајући у обзир природу, обим, околности и сврху обраде, проузроковати висок ризик за права и слободе физичких лица, руковалац је дужан да пре него што започне са обрадом изврши процену утицаја предвиђених радњи обраде на заштиту података о личности. У складу са новим законом, Повереник је донео и Одлуку о листи врста радњи обраде података о личности за које се мора извршити процена утицаја на заштиту података о личности и тражити мишљење Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 45/2019). Наведена одлука се може наћи на интернет презентацији Повереника, на линку https://www.poverenik.rs/images/stories/dokumentacija-nova/podzakonski-akti/zastitapodataka/Odlukaprocenauticaja.pdf


Збирни месечни статистички
подаци 
у области доступности
информацијама 
и заштите
података 
о личности

на дан 30.9.2020.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.320
ОБРАЂЕНО: 93.804

Опширније...
 Портал отворених података