ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

У периоду од увођења ванредног стања у Републици Србији, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности пажљиво прати стање у области заштите података о личности у нашој земљи, као и поступање органа и тела ЕУ и надлежних надзорних органа појединих држава, са пуном свешћу о изазовима које пандемија коронавируса проузрокује у свим областима друштвеног живота, па и у области заштите података о личности.

Мере које државе морају да предузимају у овим околностима нужно се одражавају и на остваривање људских права. У том смислу, у нашој земљи привремено је ограничено ;остваривање права на слободу кретања и слободу окупљања.

Право на заштиту података о личности, међутим, није обухваћено поменутим ограничењима, па сходно томе руковаоци и обрађивачи и у периоду ванредног стања имају обавезу да своје активности обављају у складу са Законом о заштити података о личности и другим прописима којима је уређена та материја.

Ово, пре свега, значи да су и у новонасталим околностима руковаоци и обрађивачи дужни да воде рачуна о томе да за сваку обраду података о личности мора постојати одговарајући правни основ и сврха, да се могу обрађивати само подаци који су примерени, битни и ограничени на оно што је неопходно за постизање сврхе обраде, да лица чији се подаци обрађују морају бити упозната са обрадом, као и да се морају предузимати адекватне мере заштите од неовлашћене и незаконите обраде и примењивати друга начела обраде утврђена чланом 5. Закона о заштити података о личности.

У том смислу, Повереник је већ скренуо пажњу средствима јавног информисања да је потребно да се уздрже од објављивања података о лицима која су инфицирана коронавирусом http://skr.rs/A5B. Надаље, Повереник је апеловао на Министарство просвете, науке и технолошког развоја и образовно-васпитне установе да воде рачуна о заштити података о личности који се односе на здравствено стање ученика и чланова њихових породица http://skr.rs/A5J. Повереник је, такође, упозорио грађане на могуће злоупотребе података о личности од стране непознатих лица путем друштвених мрежа (тзв.фишинг кампања)  http://skr.rs/A59.

Овом приликом Повереник посебно указује на следеће.

                                                          *

Подаци о здравственом стању физичког лица представљају посебну врсту података о личности, чија је обрада у начелу забрањена, осим под рестриктивним условима утврђеним чланом 17. ЗЗПЛ.

Ово, пре свега, значи да, са становишта примене закона о заштити података о личности, нема сметњи за обраду података о здравственом стању лица када је она заснована на важећим прописима, укључујући и акте које надлежни државни органи доносе у условима ванредног стања, као и да се обрада може вршити у границама овлашћења и уз поштовање свих поменутих начела обраде из члана 5. Закона о заштити података о личности.

                                                            *

Приликом јавног објављивања података о зараженим и оболелим лицима, посебно је потребно водити рачуна о томе да се не објављују подаци који одређују, или чине одредивим идентитет тих лица, осим изузетно, када је то неопходно под условима из Закона о заштити података о личности и уз обавезну минимизацију података.

                                                            *

Када се ради о могућности  послодавца да врши обраду података који се односе на симптоме потенцијалне инфекције коронавирусом код запослених, кандидата за запослење и других лица која улазе у пословне просторије послодавца, Повереник наглашава да је обраду могуће вршити у складу са актима надлежних органа који се односе на борбу против актуелне пандемије, уз придржавање начела обраде из члана 5. Закона о заштити података о личности.

Послодавци који, у складу са Законом о заштити података о личности, имају обавезу да одреде лице за заштиту података о личности, као и они који су то учинили иако формално нису били обавезни, треба да то лице на одговарајући начин укључе у сва питања која се односе на заштиту података о личности.

                                                           *

Руковаоци и обрађивачи који у условима ванредног стања организују рад запослених од куће, уколико тај рад обухвата и обраду података о личности, у складу са начелом интегритета и поверљивости, обавезни су да обезбеде одговарајуће мере заштите података о личности, што подразумева мере као што су провера безбедности везе и коресподенције путем службених мејлова и др.

 У том смислу, обрађивачи нису овлашћени да самостално доносе одлуке о томе на који ће начин наставити обраду података у измењеним условима, већ се морају придржавати упутстава руковаоца.

                                                        *

Обрада података о лицима инфицираним и оболелим од КОВИД 19 у сврхе научног истраживања, није у супротности са Законом о заштити података о личности, с тим што улогу руковаоца може имати само организација  која је, у складу са законом, регистрована за обављање научноистраживачке делатности и која је одговорна за поступање у складу са Законом о заштити података о личности.

                                                      *

 Физичка лица чији се подаци обрађују могу остваривати права у вези са обрадом својих података.

Како се, међутим, активности руковалаца, у овом периоду, остварују у измењеном режиму организације и начина рада, са смањеним кадровским и техничким капацитетима и са неизвесношћу у погледу дужине трајања таквог стања, јасно је да они објективно неће бити у могућности да по сваком захтеву поступе  најкасније у року од 30 дана од дана његовог пријема. Повереник није овлашћен да измени прописане рокове, или начин њихове примене, па у том контексту указује на Законом предвиђену могућност  продужења рока за још 60 дана (ако је то неопходно, узимајући у обзир сложеност и број захтева). У сваком случају, руковалац се не може ослободити обавезе поступања по захтеву лица и дужан је да то учини чим се стекну услови, о чему мора обавестити подносиоца захтева.

                                                        *

Повереник наставља да поступа по притужбама лица у вези са обрадом њихових података, на начин прилагођен мерама Владе и других надлежних органа.

О свим релевантним питањима која се односе на обраду података о личности за време ванредног стања Повереник ће, као и до сада,  континуирано обавештавати јавност.