Читај ми

Последњег дана ове године окончава се поступак напуштања Европске уније од стране Уједињеног краљевства Велике Британије и Северне Ирске, а тиме ће на територији Уједињеног краљевства престати непосредна примена Опште уредбе о заштити података (Уредба о заштити физичких лица у односу на обраду података о личности и о слободном кретању таквих података и о стављању ван снаге Директиве 95/46 ЕЗ) - GDPR.

Напуштање Европске уније неће се одразити на услове преноса података о личности на чију обраду се примењује Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 87/18); у Уједињено краљевство, с обзиром на то да се на ту државу, као и до сада, односе одредбе члана 64. Закона о заштити података о личности,  којима је утврђено да се пренос података у другу државу, без претходног одобрења, може извршити ако је утврђено да та друга држава обезбеђује примерени ниво заштите података о личности (став 1.) и успостављена је законска претпоставка према којој се сматра да је примерени ниво заштите података о личности обезбеђен у државама које су чланице Конвенције Савета Европе о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних  података, као и у државама за које је од стране Европске уније утврђено да обезбеђују примерени ниво заштите (став 2.).

На основу овлашћења из члана 64. став 7. Закона о заштити података о личности Влада је донела Одлуку о Листи држава, делова њихових територија или једног или више сектора одређених делатности у тим државама и међународних организација у којима се сматра да је обезбеђен примерени ниво заштите података о личности („Службени гласник РС“ број 55/19) у којој је, у делу I  у коме су таксативно набројане државе које су чланице Конвенције Савета Европе о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних  података, наведено и Уједињено краљевство (тачка 9). 

У складу са тим,  пренос података у Уједињено краљевство, и након Брегзита, може се вршити применом законске претпоставке из члана 64. став 2. Закона о заштити података о личности, према којој се сматра да је у тој држави обезбеђен примерени ниво заштите података о личности. 

Подсећамо да је пренос података о личности у другу државу једна од радњи обраде тих података, те да је предуслов законитог преноса у смислу одредаба Закона о заштити података о личности, усклађеност обраде података са свим обавезама утврђеним наведеним законом.


 Портал отворених података

Збирни месечни статистички
подаци у области доступности
информацијама и заштите
података о личности

на дан 31.3.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.394
ОБРАЂЕНО: 99.220

Опширније...