ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Поводом дискусије која се водила на телевизији HAPPY у емисији „Добро јутро Србијо“ дана 11.11.2021. године у којој је гостовао Драган Ј. Вучићевић главни и одговорни уредник дневног листа „Информер“ а која се односила на редован надзор, извршен дана 10. 11. 2021. године, од стране овлашћених лица Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (у даљем тексту: Повереник) над применом Закона о заштити података о личности (у даљем тексту: ЗЗПЛ) од стране руковаоца односно надзираног субјекта, којем је једна од делатности online продаја вина, и надлежности Повереника и текста објављеног на сајту „Информер“-а под називом „Специјални рат против Вучића! Инспектори проверавали винотеку у којој ради председников син Данило!“ и дневним новинама „Информер“ под називом „Повереник прогони Данила?!“, Повереник даје следеће саопштење:

I

Подсећања ради због недоумица у погледу овлашћења Повереника указујемо: Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), донетим у новембру 2004. године установљен је Повереник за информације од јавног значаја, као самосталан државни орган, независан у вршењу своје надлежности, са задатком да штити остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја. Доношењем Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС" бр. 97/08 и 104/09-др. закон, 68/12- одлука УС и 107/12) у октобру 2008.године Повереник за информације од јавног значаја добија нове надлежности у области заштите података о личности и по том закону, наставио је са радом као Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. У новембру 2018. године је донет нови Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 87/18), који у члану 73. закона на исти начин као и претходни закон уређује положај Повереника.

Према члану 4. став 1. ЗЗПЛ:

 • „податак о личности" је сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као што је име и идентификациони број, података о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета (тачка 1);
 • "руковалац" је физичко или правно лице, односно орган власти који самостално или заједно са другима одређује сврху и начин обраде. Законом којим се одређује сврха и начин обраде, може се одредити и руковалац или прописати услови за његово одређивање (тачка 8.).

Дакле, руковалац може бити, осим органа власти (у које спадају државни органи, органи локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне службе и институције…) и банке, осигуравајућа друштва, компаније које се баве различитим делатностима, као и друга правна и физичка лице односно СВАКО ко рукује подацима о личности грађана и обрађује те податке, а на кога се ЗЗПЛ односи.

Према чл.1. чл. 78 и чл. 79. ЗЗПЛ Повереник обезбеђује заштиту података о личности.

Послови Повереника према члану 78., између осталог су:

 • врши надзор и обезбеђује примену овог закона у складу са својим овлашћењима;
 • даје мишљење Народној скупштини, Влади, другим органима власти и организацијама, у складу са прописом, о законским и другим мерама које се односе на заштиту права и слобода физичких лица у вези са обрадом;
 • стара се о подизању свести руковаоца и обрађивача у вези са њиховим обавезама прописаним овим законом;
 • поступа по притужбама лица на које се подаци односе, утврђује да ли је дошло до повреде овог закона и обавештава подносиоца притужбе о току и резултатима поступка који води у складу са чланом 82. овог закона (право на притужбу);
 • врши инспекцијски надзор над применом овог закона, у складу са овим законом и сходном применом закона којим се уређује инспекцијски надзор, и подноси захтев за покретање прекршајног поступка ако утврди да је дошло до повреде овог закона, у складу са законом којим се уређују прекршаји;
 • води евиденцију лица за заштиту података о личности из члана 56. став 11. овог закона;
 • води интерну евиденцију о повредама овог закона и мерама које се у вршењу инспекцијског надзора предузимају у складу са чланом 79. став 2. овог закона;
 • обавља и друге послове одређене овим законом.

Према члану 79. ЗЗПЛ Повереник је, између осталог, овлашћен да:

 • наложи руковаоцу и обрађивачу, а према потреби и њиховим представницима, да му пруже све информације које затражи у вршењу својих овлашћења;
 • проверава и оцењује примену одредби закона и на други начин врши надзор над заштитом података о личности коришћењем инспекцијских овлашћења;
 • затражи и добије од руковаоца и обрађивача приступ свим подацима о личности, као и информацијама неопходним за вршење његових овлашћења;
 • затражи и добије приступ свим просторијама руковаоца и обрађивача, укључујући и приступ свим средствима и опреми.

Повереник је према наведеном члану овлашћен да предузме следеће корективне мере:

 • да упозори руковаоца и обрађивача достављањем писменог мишљења да се намераваним радњама обраде могу повредити одредбе овог закона у складу са чланом 55. став 4. овог закона;
 • да изрекне опомену руковаоцу, односно обрађивачу ако се обрадом повређују одредбе овог закона;
 • да наложи руковаоцу и обрађивачу да поступе по захтеву лица на које се подаци односе у вези са остваривањем његових права, у складу са овим законом;
 • да наложи руковаоцу и обрађивачу да ускладе радње обраде са одредбама овог закона, на тачно одређени начин и у тачно одређеном року;
 • да наложи руковаоцу да обавести лице на које се подаци о личности односе о повреди података о личности;
 • да изрекне привремено или трајно ограничење вршења радње обраде, укључујући и забрану обраде;
 • да наложи исправљање, односно брисање података о личности или ограничи вршење радње обраде у складу са чл. 29. до 32. овог закона, као и да наложи руковаоцу да обавести о томе другог руковаоца, лице на које се подаци односе и примаоце којима су подаци о личности откривени или пренети, у складу са чланом 30. став 3. и чл. 33. и 34. овог закона;
 • да изрекне новчану казну на основу прекршајног налога ако је приликом инспекцијског надзора утврђено да је дошло до прекршаја за који је овим законом прописана новчана казна у фиксном износу, уместо других мера прописаних овим ставом или уз њих, а у зависности од околности конкретног случаја.

Чланом 14. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18) прописано је да је инспекција дужна да сачини контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објави их на својој интернет страници и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора и мешовитог инспекцијског надзора у делу који се односи на редован надзор, као и у инспекцијском надзору на државној граници који се обавља редовно. Даље, инспекција може да достави контролну листу надзираном субјекту и затражи од њега да сачини и инспекцији достави извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика.

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору Повереник је сачинио и на својој интернет страници www.poverenik.rs у секцији под називом „Заштита података“, објавио контролне листе, и то:

контролну листу за руковаоце који су органи власти (члан 4. тачка 25. Закона о заштити података о личности: "орган власти" је државни орган, орган територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе, јавно предузеће, установа и друга јавна служба, организација и друго правно или физичко лице које врши јавна овлашћења);

контролну листу за руковаоце који нису органи власти.

Објавом контролних листи на www.poverenik.rs Повереник делује превентивно, едукативно и информативно, чиме помаже органима које надзире да унапред тачно знају које су њихове обавезе и шта је потребно да ураде да би своје пословање и поступање ускладили са прописима и спречили настанак штете, као и шта овлашћено лице из стручне службе Повереника проверава у поступку надзора.

Све напред изнето налази се на сајту Повереника www.poverenik.rs.

 II

На основу овлашћења из члана 77. и 78. Закона о заштити података о личности и члана 10. Закона о инспекциjском надзору Повереник је донео План инспекцијског надзора за 2021. годину број 021-03-10/21-04 од 31.03.2021. године где су у оквиру редовних надзора планирани редовни инспекцијски надзори за трговину преко интернета. План повереника може се видети на сајту Повереника: www.poverenik.rs/sr/актуелни-акти/3534-план-инспекцијског-надзора-за-2021-годину.html.

На сајту Повереника у оквиру секције „О нама“ дата је „Организација Повереника“ у којој су наведене све основне унутрашње јединице – Сектори међу којима је и Сектор за надзор са описом послова тог сектора.

Сагласно изнетом:

 1. Током 2021. године Сектор за надзор послао је контролне листе на адресе 1.007 (хиљадуседам) руковалаца у Републици Србији. Контролна листа руковаоцу, односно надзираном субјекту, којем је једна од делатности online продаја вина, послата је 05.03.2021. године на е-маил. Контролну листу руковалац је послао 16.03., али непопуњену. Исправку контролне листе Повереник је тражио 18.03, руковалац је доставио 19.03, поново је тражена исправка, а након исправке листа је послата истог дана.
 2. У објављеном Плану годишњег надзора за 2021. годину наведено је да Сектор за надзор у 2021. години планира редовне инспекцијске надзоре код привредних друштава која се баве трговином преко интернета.
 3. Током априла месеца, формирани су предмети за укупно 186 (стотинуосамдесетшест) субјеката надзора, код којих је планирано да се изврши редован надзор. Међу овим субјектима су привредна друштва која се баве продајом намештаја, хране, књига, аутомобила, алкохола, компјутерске опреме, одеће и обуће, спортске опреме. Предмет инспекцијског надзора за руковаоца који се, између осталог, бави online продајом вина, отворен је 20.04.2021. године.
 4. У складу са Законом о инспекцијском надзору, наведеном руковаоцу послато је 04. новембра обавештење о предстојећем редовном инспекцијском надзору, заказаном за 10. новембар у 10.00 часова.
 5. У заказано време овлашћена лица Повереника појавила су се у просторијама руковаоца. По уласку у просторије, директор руковаоца им је омогућио нормално одвијање надзора, о чему је сачињен записник. Истом приликом нису пронађене неправилности у примени ЗЗПЛ.

Све активности Повереника укључујући и инспекцијске надзоре наћи ће се у годишњем извештају Повереника за 2021. годину који ће бити достављен Народној скупштини на разматрање почетком 2022. године, у законом прописаном року.

III

На основу наведених законских овлашћења и свих података који се односе на редован инспекцијски надзор од 10.11.2021. године над применом Закона о заштити података о личности код руковаоца којем је једна од делатности online продаја вина, Повереник понавља да је исти обављен на основу Плана инспекцијског надзора за 2021.годину од 31.03.2021. године, да је предмет отворен 20.04.2021. године те се наведени редован инспекцијски надзор не може довести у везу са било којим намерама упереним према било којем физичком лицу. А посебно не према председнику Србије и његовом сину.

Дакле, нетачна је тврдња да је наведени инспекцијски надзор спроведен циљано у односу на било ког запосленог у надзираном субјекту.

Како Повереник врши надзор над заштитом података о личности то подаци до којих дође у току инспекцијских надзора морају бити заштићени у најбољој пракси примене Закона о заштити података о личности.

Повереник се нада да ће ово саопштење отклонити све недоумице о којима је било речи у наведеној телевизијској емисији и тексту објављеном у дневном листу и на сајту „Информер“-а. Такође се Повереник нада да ће ово саопштење утицати да се сагледа надлежност Повереника у области надзора над применом Закона о заштити података о личности. 

И коначно, како у примени ЗЗПЛ код руковaоца који је био предмет редовног инспекцијског надзора нису утврђене неправилности у примени закона, што говори у корист добре праксе у области заштите података о личности у Републици Србији као важном људском праву чија је заштита загарантована и чланом 42. Устава Републике Србије.


Збирни месечни статистички
подаци у области доступности
информацијама и заштите
података о личности

 на дан 28.4.2022.

У ПРОЦЕДУРИ: 2.888

ОБРАЂЕНО: 112.348

Опширније...