ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Поводом сумњи на употребу технологије за препознавање лица (Facial Recognition Technology) од стране МУП током протеста који су се одржавали 27. новембра и 04. децембра прошле године, а у вези са прекршајним налозима који су издати учесницима протеста, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности спровео је поступак надзора према МУП.

Поступак надзора Повереник је спровео 13.01.2022. године у седишту МУП, као и у Полицијској управи за град Београд, којом приликом су овлашћена лица Повереника узела изјаве од представника МУП и сачинила записник, уз увид у потребну документацију.

Поводом употребе уређаја који су коришћени за снимање на овим протестима, а чији снимци су се појавили на друштвеним мрежама, у поступку надзора утврђено је да су у питању уређаји HUAWEI EP 821. Према наводима представника МУП, ови уређаји немају хардверску ни софтверску подршку, која би омогућила функционалност препознавања лица, односно обраду биометријских података. Ови уређаји представљају радио станицу последње генерације, која функционише у оквиру 4Г мреже на АНДРОИД платформи, имају интегрисану видео камеру, могућност „voice“ комуникације, размену мултимедијалних садржаја и геопозиционирање. Према изјави представника МУП, HUAWEI EP821 уређаје користе само полицијски службеници на територији града Београда, док се у другим полицијским управама користе радио станице типа Motorola, осим у Новом Саду, где је у припреми увођење овог напредног система радио комуникације, са пар HUAWEI уређаја у тестном окружењу. Употреба предметних уређаја уређена је Правилником о методологији рада и начину приступа подацима и заштите националног система ТЕТРА, система мобилних радио комуникација и критичне инфраструктуре („Службени гласник РС“, број 55/19). Снимање које је вршено овим уређајима током протеста обављано је у складу са чланом 52. Закона о полицији, који прописује снимање на јавним местима, као једну од полицијских мера и радњи, о чему је јавност била обавештена, у складу са Правилником о начину снимања на јавном месту и начину саопштавања о том снимању.

У поступку надзора у Полицијској управи за град Београд, овлашћена лица Повереника утврдила су да су против учесника протеста у Београду били издати прекршајни налози и захтеви за покретање прекршајног поступка из Закона о безбедности саобраћаја на путевима, али само против учесника протеста који су идентификовани увидом у лични документ, што је утврђено и насумичним увидом у предмете који су формирани овим поводом. До дана вршења надзора, утврђено је да је у Београду овим поводом укупно било издато 15 (петнаест) прекршајних налога за дан 27.12.2021. године, а 114 (стотчетрнаест) за дан 04.12.2021. године. Укупан број захтева за покретање прекршајног поступка износио је 75 (седамдесетпет) за дан 27.11.2021. године, а 136 (стотинутридесетшест) за дан 04.12.2021. године. На основу статистичког извештаја из евиденције МУП, утврђено је да је у свим осталим полицијским управама на територији Републике Србије, овим поводом укупно било издато 249 (двестачетрдесетдевет) прекршајних налога за дан 27.12.2021. године, а 1.404 (хиљадучетиристочетири) за дан 04.12.2021. године, док захтева за покретање прекршајног поступка није било.

На основу прекршајних налога издатих ван Београда овим поводом, а који су учињени доступним на интернету, може се констатовати да су иста лица препозната на основу непосредног опажања полицијских службеника, у складу са Законом о прекршајима.

Узимајући у обзир све утврђене чињенице, Повереник није утврдио да је технологија препознавања лица (Facial Recognition Technology) коришћена од стране полиције током наведених догађаја.

Повереник подсећа да за употребу наведене технологије од стране полиције не постоји правни основ, те да је за евентуално увођење исте неопходно обезбедити потпун правни оквир, сачинити процену утицаја на заштиту података о личности, те предузети адекватне мере заштите организационог, техничког и кадровског карактера.


Збирни месечни статистички
подаци у области доступности
информацијама и заштите
података о личности

 на дан 28.4.2022.

У ПРОЦЕДУРИ: 2.888

ОБРАЂЕНО: 112.348

Опширније...