ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

У складу са измењеним и допуњеним Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, већина органа власти има обавезу израде информатора о раду у електронском и машински читљивом облику, који се објављује путем јединственог информационог система информатора о раду. Овај систем води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, на интернет адреси https://informator.poverenik.rs/pristup. Органи власти дужни су да испуне ову обавезу, под претњом прекршајне одговорности, у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона, односно до 16. новембра 2022. године.

У оквиру пројекта „Отворени подаци за одрживи развој“ који спроводе Канцеларија за информационе технологије и електронску управу и Програм Уједињених нација за развој, уз подршку Владе Уједињеног Краљевства, Повереник је припремио и на својој интернет адреси објавио видео упутство за попуњавање информатора о раду. Предметним упутством се, корак по корак, објашњава поступак попуњавања информатора о раду.

Повереник подсећа да, у складу са законом, обавезу израде информатора о раду имају:

-орган Републике Србије

-орган аутономне покрајине

-орган општине, града, градске општине и града Београда

- јавно предузеће, установа, организација и друго правно лице, које је основано прописом или одлуком органа из тач. 1) до 3) овог става

-привредно друштво чији је оснивач или члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, односно један или више органа власти из тач. 1) до 4) овог става са 50% или више акција или удела у збиру односно са више од половине чланова органа управљања

-привредно друштво чији је оснивач или члан један или више органа власти из тач. 1) до 5) овог става са 50% или више акција или удела у збиру

-правно лице чији је оснивач привредно друштво из тач. 5) или 6) овог става