logo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Поводом обраћања већег броја новинара и грађана у вези са повећаним обимом посла у канцеларији Повереника у току последњих месец дана, у циљу информисања јавности, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности указује на следеће: 

Пет међусобно повезаних лица из Врања у периоду од 01.8.2022. године до 2.9.2022. године изјавила су 4614 жалби у области приступа информацијама. Овај број жалби већ сада значајно прелази петогодишњи просек од 4121,2 жалбе, колико у просеку годишње изјаве сви жалиоци. На основу до сада утврђених чињеница намеће се закључак да је реч о тешкој злоупотреби права на приступ информацијама, супротно смислу и духу закона. Од 4614 примљених жалби Повереник је решио 1431 жалбу и за све решене жалбе је утврђено да нису основане, односно утврђено је да су органи јавне власти којима су поднети захтеви поступили по тим захтевима. Чињеница да су наведена лица само два дана након изјављених жалби због тзв. „ћутања управе“ изјавила жалбе против одговора органа јавне власти јасно указује да су свесно неистинито приказали чињеницу да органи јавне власти нису поступили по захтевима за приступ информацијама. Такође, идентичне захтеве пет повезаних лица у кратким временским размацима је доставило истим органима власти, а потом изјављују жалбе Поверенику. Многи органи јавне власти свакодневно контактирају Повереника указујући на то да пет повезаних лица из Врања континуирано доставља огроман број захтева за приступ информацијама, користећи општепознату чињеницу да је време коришћења годишњих одмора, па су због обима тражених информација многи запослени морали да одустану од коришћења годишњег одмора или да га помере. Осим тога, достава писмена наведеним жалиоцима је врло отежана. Из свега наведеног је јасно да није реч о уобичајеном коришћењу једног од основних људских права – праву на приступ информацијама, већ о нечасним и непоштеним мотивима повезаних лица за шта не постоји упориште у закону.

У вези са насталом ситуацијом максимално су ангажовани сви капацитети Повереника, да би се омогућило да сви грађани Републике Србије несметано остварују своја права чија је заштита у надлежности Повереника (право на приступ информацијама од јавног значаја и право на заштиту података о личности), али и да би се спречиле негативне финансијске последице по буџет Републике Србије.

Осим тога, Повереник предузима све мере да би се настали проблем решио на системски начин, што, између осталог, подразумева и обавештавање релевантних органа, али и иницирање одређених законских измена.

Независно од наведеног, Повереник апелује на све органе јавне власти да доследно примењују Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја и да поступају по захтевима у складу са Законом, јер је то једини примерен начин да се одговори на ову изазовну ситуацију и да се очува смисао и дух права на приступ информацијама од јавног значаја које представља једну од најзначајнијих вредности у сваком демократском, транспарентном и отвореном друштву. Повереник такође подсећа да је ћутање по захтевима за приступ информацијама неприхватљиво и прекршајно кажњиво, те да ће Повереник доследно примењивати своја овлашћења за издавање прекршајних налога и подношење захтева за покретање прекршајних поступака у случају кршења одредби Закона.