ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Поводом интересовања грађана и медија за став Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у вези са обрадом података о личности која ће се вршити у оквиру пописа који почиње 1. октобра ове године, Повереник, са становишта свог делокруга у погледу примене Закона о заштити података о личности, указује да је спровођење пописа уређено Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године, те да је тим законом успостављен правни основ за обраду података о личности коју ће вршити Републички завод за статистику у сврху производње и објављивања података званичне статистике.

Подсећамо да се, сагласно одредбама Закона о званичној статистици, под званичном статистиком подразумева обезбеђивање репрезентативних података и информација о масовним економским, демографским и друштвеним појавама, и то за потребе корисника тих података и информација, који могу бити привредни субјекти и њихова удружења, државни органи, органи аутономних покрајина, органи јединица локалне самоуправе, културне, образовне и научне институције, као и најшира јавност, а да је Републички завод за статистику државни орган чија је надлежност одређена Законом о министарствима и односи се на обављање послове везаних за организацију и спровођење статистичких истраживања, прикупљање, обраду, статистичку анализу и објављивање статистичких података.

У том контексту, обрада података о личности у оквиру пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године врши се у јавном интересу и представља правну обавезу Републичког завода за статистику, а Закон о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године усклађен је са Законом о заштити података о личности.

Имајући у виду изнето, у овом тренутку не постоје индиције које би указивале на то да ће обрада података о личности у оквиру предстојећег пописа становништва, домаћинстава и станова бити у супротности са Законом о заштити података о личности. Међутим, будући да се неправилности у вези са обрадом података о личности никада не могу унапред потпуно искључити, упућујемо све заинтересоване да се ради добијања информација о попису обраћају непосредно Републичком заводу за статистику, као руковаоцу подацима, и позивамо све субјекте који, након добијених информација буду сматрали да се обрада података о личности врши супротно одредбама Закона о заштити података о личности,  о томе обавесте Повереника.