ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обавештава јавност да је спровео поступак ванредног инспекцијског надзора над применом Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/2018,) од стране Руковаоца Градске управе града Београда због обраде података о личности лица до 19 година, запослених и радно ангажованих лица у основним и средњим школама на територији Београда ради доделе бесплатних ваучера, дана 07.11.2022. године.

Градска управа града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, је дана 07.11.2022. године упутила допис директорима предшколских установа, основних и средњих школа којим их обавештава да је потребно да доставе податке о броју деце, ученика, запослених и радно ангажованих лица у тим установама, искључиво у виду потписане и оверене изјаве директора којом се гарантује веродостојност података најкасније до 09.11.2022. године до 15 часова, преко писарнице Секретаријата.

По спроведеном инспекцијском надзору, овлашћена лица Повереника су утврдила да у конкретном случају Градска управа града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, не врши обраду података о личности лица до 19 година старости као ни запослених и радно ангажованих лица у предшколским установама, основним и средњим школама на територији Београда.