ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник поново подсећа све органе власти да су дужни да до 31.01.2023. године поднесу Поверенику годишњи извештај за 2022. годину о радњама предузетим у циљу примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

У случају да орган власти пропусти да Поверенику поднесе годишњи извештај, Повереник је овлашћен да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка против руководиоца тог органа власти.

Повереник позива све органе власти да благовремено изврше своју законску обавезу путем Портала за достављање годишњих извештаја органа власти, на веб адреси: https://izvestaji.poverenik.rs .