ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Поводом све чешћих случајева неажурног и немарног односа органа јавне власти према обавезама које имају према Поверенику у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, а које се односе на благовремено достављање свих неопходних доказа за одлучивање у поступку по жалби, те реаговање органа тек након доношења обавезујућег, коначног и извршног решења Повереника и тражење поништаја већ донетог решења, Повереник упозорава органе јавне власти да су дужни да све доказе, укључујући и повратнице и доставнице као доказ о уручењу акта тражиоцу информације, доставе Поверенику у року који им је назначен у налогу за изјашњење на жалбу, односно пре доношења одлуке по жалби. Докази достављени након доношења коначног, извршног и обавезујућег решења Повереника не могу бити узети у обзир у односу на донето решење.

Повереник посебно упозорава органе јавне власти да супротно поступање, односно неблаговремено поступање органа по налозима Повереника, може довести до одлуке којом се утврђује да је жалба основана и последично до веома високих трошкова поступка по жалби за заступање жалиоца од стране адвоката, као и до прекршајне одговорности и прекршајног гоњења одговорних и овлашћених лица у органима јавне власти.