ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник је припремио модел новог Закона о заштити података о личности и отворио јавну расправу о њему.

Постојећи Закон о заштити података о личности у већем броју одредби није усклађен са актуелним стандардима релевантних европских докумената, посебно са одредбама Директиве Европског парламента и Савета 95/46/ЕЗ.

Усклађивање укупног националног законодавства за правом ЕУ представља изузетно значајну међународноправну обавезу Републике Србије одређену Споразумом о стабилизацији и придруживању са ЕУ.

Поред тога важећи закон не садржи чак ни минималне одредбе које би се односиле на неколико, са становишта обраде података о личности, веома деликатних области. Услед тога практично свакодневно се суочавамо са чињеницом да није могуће обезбедити несметано уживање права на заштиту података о личности у свим областима живота. Повереник је већ више пута јавно указивао на овај проблем, иницирао његово решавање, укључујући и достављање Влади нормативно артикулисаних решења у појединим областима, али је одговарајућа реакција надлежних сваки пут изостајала.

Иако је, у оквиру Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ усвајање измена и допуна, односно потпуно новог Закона о заштити података о личности третиране као приоритет, са роком најдоцније до августа 2013., то је и овај пут изостало.

Имајући све изнето у виду, Повереник је сачинио овај текст, и ставља га на јавну расправу, с позивом свим заинтересованим да се укључе у расправу и дају предлоге и коментаре.

Јавна расправа траје од 14. јуна до 20. јула 2014. године. Након тога Повереник ће анализирати пристигле предлоге и коментаре, настајати да на основу њих унапреди текст, и доставиће га Влади Србије преко надлежног министарства.

 

Модел закона