ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Укинуто је ванредно стање на територији Републике Србије

Народна скупштина Републике Србије, на Другој седници за време ванредног стања, одржаној 6. маја 2020. године, донела је Одлуку о укидању ванредног стања (даље: Одлука), која је објављена у "Службеном гласнику РС", број 65/2020. Одлука је ступила на снагу даном објављивања, односно 6. маја 2020. године.

Одлуком је укинуто ванредно стање на територији Републике Србије, проглашено 15. марта 2020. године.

Донет је Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања

Народна скупштина Републике Србије, на Другој седници за време ванредног стања, одржаној 6. маја 2020. године, донела је Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике Србије донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила (даље: Закон), који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 65/2020. Закон је ступио на снагу 6. маја 2020. године.

Даном укидања ванредног стања престале су да важе уредбе које је Влада РС, уз супотпис председника РС донела за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године и које је Народна скупштина потврдила Законом о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања ("Службени гласник РС", број 62/2020).

Уредбе које настављају да се примењују све до ступања на снагу одговарајућих закона су:

 • Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања ("Службени гласник РС", бр. 41/20 и 43/20);
 • Уредбе о улагању за време ванредног стања девизних средстава којима управља Агенција за осигурање депозита ("Службени гласник РС", број 42/20);
 • Уредбе о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 ("Службени гласник РС", број 47/20);
 • Уредбе о поступку за издавање дужничких хартија од вредности ("Службени гласник РС", број 54/20);
 • Уредбе о померању рока за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања за време ванредног стања насталог услед болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 ("Службени гласник РС", број 54/20);
 • Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести ЦОВИД-19 ("Службени гласник РС", бр. 54/20 и 60/20);
 • Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 ("Службени гласник РС", бр. 54/20 и 57/20);
 • Уредбе о мерама у друмском саобраћају за време ванредног стања насталог услед болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 ("Службени гласник РС", број 55/20);
 • Уредбе о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 ("Службени гласник РС", број 57/20);
 • Уредбе о финансијској подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 ("Службени гласник РС", број 57/20);
 • Уредбе о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 ("Службени гласник РС", број 57/20);
 • Уредбе о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 ("Службени гласник РС", број 57/20);
 • Уредбе о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 ("Службени гласник РС", број 60/20);
 • Уредбе о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица ("Службени гласник РС", број 60/20);
 • Уредбе о формирању привременог регистра и начину уплате једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима Републике Србије у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 ("Службени гласник РС", број 60/20).