четвртак, 25 август 2016 09:18

01.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом шесте годишњице усвајања Стратегије заштите података о личности (Влада Србије је усвојила у августу 2010.) оцењује да је однос према спровођењу те стратегије "најбоља" а забрињавајућа илустрација неодговорног односа државе према стању у важној области људских права.

Државне активности у овој области у највећој мери се своде на активности Повереника, а иако су његове активности све бројније (број предмета Повереника у области заштите података о личности увећан од 83 у 2009. до 2430 у 2015.) оне не могу да надоместе оно што би морали да ураде надлежна министарства, Влада и Скупштина.

Упозоравајући да је нужно да органи власти на свим нивоима, посебно Влада Републике Србије и надлежна министарства тај однос коренито промене, повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:

 
уторак, 23 август 2016 08:34

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је поводом вести која је јуче пренета путем више медија и друштвених мрежа и која је изазвала реакције већег броја грађана, а која се односи на изјаву градоначелника Ниша да ће град формирати посебну базу података о грађанима који су подносили тужбе против Града, као и посебно радно тело које ће се бавити анализом тих података, упутио градоначелнику писмо с упозорењем да би формирање такве базе личних података и њихова обрада представљали недозвољену обраду личних података и кажњив прекршај.

 
понедељак, 22 август 2016 10:14

03.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности након што је, по представци грађана, спровео поступак надзора над применом Закона о заштити података о личности у Министарству унутрашњих послова (МУП), упутио је министарству Упозорење да, тако што личне податке грађана обрађује у "Дневним билтенима догађаја" а потом их, без законског основа, доставља другим органима власти или лицима при чему сврха обраде није јасно одређена, врши недозвољену обраду података о личности.

МУП-у је наложено да у року од 15 дана од пријема Упозорења обавести Повереника о мерама и активностима предузетим за отклањање уочених неправилности.

У поступку надзора утврђено је да МУП у Збирци података "Дневних догађаја" обрађује податке о пријављеним кривичним делима и прекршајима, интервенцијама полиције ради успостављања нарушеног јавног реда, саобраћајним незгодама, угрожавању људи и имовине од елементарних непогода и низу других догађаја из надлежности полиције односно појава и догађаја од значаја за јавну безбедност. Уз остало, ова Збирка података садржи податке о личности грађана.

На основу ове збирке сачињава се Дневни билтен догађаја и доставља широком кругу корисника. Тако се, осим кругу овлашћених лица у МУП-у, подаци о личности достављају релативно широком кругу екстерних корисника.

У поступку надзора утврђено је се подаци о личности, на нивоу Републике Србије, достављају: Председнику Републике Србије, Председнику Владе, Председнику Народне Скупштине, Потпредседнику Владе, Врховном Касационом Суду Србије, Одбору за одбрану и безбедност, Републичком јавном тужиоцу, Специјалном тужиоцу, Безбедносно-информативној агенцији.

На нивоу полицијских управа, ови подаци достављају се селективно: председницима судова, тужиоцима, начелницима округа, градоначелницима, председницима општина, председницима градских и општинских скупштина, начелницима центара БИА итд.

Податке о личности садржане у „Дневним билтенима" већина наведених органа власти није овлашћена да тражи и прима, нити су исти подаци неопходни за извршавање послова из њихове надлежности, а исте податке, уколико је неопходно или уколико неки од набројаних органа власти и јесте овлашћен да их тражи и прима, треба да их прибавља кроз службену кореспонденцију, а не из „Дневног билтена".

С тим у вези Повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:

 
петак, 19 август 2016 08:48

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је Закључком о дозволи административног извршења позвао Градски завод за вештачење у Београду, под претњом новчаног кажњавања да тражиоцу информација Дневном листу "Данас" достави информације о судским предметима у којима је вештачење било поверено вештаку М.Л.

Претходно је Повереник по жалби тражиоца информација донео решење којим је Градском заводу наложио да тражиоцу информација да те информације. Градски завод није поступио по решењу у остављеном року, већ је само неформално обавестио тражиоца информација да неће добити тражене податке, јер је Завод, о чему је наводно обавестио Повереника, поднео против Поверениковог решења тужбу Управном суду, због чега ће морати да се чека на одлуку суда.

 
понедељак, 15 август 2016 10:05

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упутио је председнику Владе Републике Србије писмо у коме предлаже да Влада из текста Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе уклони недавно усвојене одредбе којима се предвиђа да се осим Законом о тајности утврђених ознака (интерно, поверљиво, строго поверљиво, службена тајна) неки документи означавају ознаком "службено".

Повереник је, бар овом приликом, оставио по страни у јавности отворену расправу о томе да ли увођење ознаке "службено" у формалном или материјалноправном смислу представља још један облик тајности или не, али је подсетио да се у сваком случају ради о одредбама које се тичу Уставом утврђеног права на обавештеност односно права на приступ информацијама у поседу власти, а с тим у вези подсетио је и на то да члан 51. Устава који то право јемчи, утврђује да се оно остварује "у складу са законом". Из те одредбе јасно произилази да Устав уређивање овог права резервише за закон. Оно се не може ни ограничавати ни уређивати актом мање правне снаге од закона. А флуидне, без законских критеријума нејасне и непрецизне формулације "осетљиви", а поготово "захтевају ограничену дистрибуцију" и граматички и логички и правно упућују на закључак да се Уредбом, дакле актом подзаконске снаге, "уређују" питања релевантна за остваривање уставног права на обавештеност и то на начин који није предвиђен ниједним законом.

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.7.2016.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.223

    ОБРАЂЕНО: 43.861

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir

portal-otvorenih-podataka-cir


konkurs-baner-cir

АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs