ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Извор: Блиц

Рoдoљуб Шaбић, Пoвeрeник зa инфoрмaциje

Пoслeдњe инфoрмaциje гoвoрe дa je стaв Влaдe Србиje дa нe прихвaти никaквe дoпунскe, спeциjaлнe услoвe кoje кoнцeсиoнaр пoстaвљa зa пристaнaк нa спoрaзумни рaскид угoвoрa o кoнцeсиjи зa aутo-пут Хoргoш Пoжeгa. Зa вeћину грaђaнa, тaкaв стaв je у склaду сa дигнитeтoм држaвe и сaсвим jaсaн. Мeђутим, мнoгимa ниje jaснo - зaштo сe рaзгoвoри o спoрaзумнoм рaскиду угoвoрa уoпштe вoдe? Пoдсeтимo сe, угoвoр je дугo биo „супeр тajнa“. Нaдлeжнo министaрствo гa ниje учиниo jaвним ни нaкoн нaлoгa Пoвeрeникa зa инфoрмaциje a Влaдa, иaкo дужнa, ниje oбeзбeдилa извршeњe тoг нaлoгa. Тeк знaтнo кaсниje, пoд притискoм jaвнoсти, oбjaвљeн je oснoвни угoвoр, a пoтoм сукцeсивнo и вeћинa aнeксa.

Извор: Блиц

коментари

Родољуб Шабић повереник за информације

Недавно је на једном запаженом скупу пословних људи и финансијских стручњака, поред осталог оцењено да је Србија можда и рекордер по енормној високој јавној потрошњи и да је неопходно предузети све да би се тренд променио и тако предупредиле, у обрнутом случају неминовне, веома штетне последице.

Извор: "Политика"

Стицај околности вратио је ових дана у жижу јавности два законска пројекта која су летос доста допринела порасту и иначе уобичајено повишене температуре наше политичке сцене. Наиме, почетком јуна влада је брзо и без икакве јавне расправе утврдила и упутила Народној скупштини на усвајање Предлог закона о изменама и допунама закона о информисању. Предлог је изазвао критике готово целе стручне јавности. Очито оправданих критика било је толико да је предлагач закона сам поднео амандмане на готово сваки од предложених чланова и тако значајно изменио првобитни предлог. Али мада су тако отклоњени бројни недостаци који су се, пре свега, огледали у мање-више очигледној неуставности, ипак их је још остало много. Последица је поступак за оцену уставности усвојеног закона који је покренуо заштитник грађана.

Извор: Блиц

· Право на слободан приступ информацијама обавезно подразумева и активну и пасивну компоненту. Једна, наравно, подразумева обавезу власти да се коректно односи према захтевима за слободан приступ информацијама које упућују грађани, новинари, медији, НВО, политичке странке - јавност уопште. Друга подразумева више од тога - обавезу власти да о томе шта и како ради, јавности даје што више информација и пре него што то неко конкретно затражи. Чак и кад одговара на ову другу обавезу (са чим код нас, зна се, има изузетно много проблема), није небитан начин на који власт то чини. Маршал Меклуан, фамозни теоретичар медија, с правом каже да је и сам избор медија преко кога се неком упућује информација, заправо веома важна информација.

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.12.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.118
ОБРАЂЕНО: 108.330

Опширније...