Са становишта Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл.гласник РС" бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), обавеза објављивања информатора о раду односи се на оне органе јавне власти који имају статус државног органа у смислу чл.3.ст.1.тач.1. овог закона ( државни органи, органи територијалне аутономије, органи локалне самоуправе и организације којима је поверено вршење јавних овлашћења). Начин израде и објављивања информатора о раду државног органа ближе је уређен Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Сл. гласник РС" бр.68/10) које је Повереник донео донео  у складу са овлашћењем из чл. 40. Закона.

Према томе, да ли се  законска обавеза израде информатора у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја односи на Здравствену установу „АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ", то искључиво зависи од тога да ли је тој здравственој установи законом којим је регулисано обављање здравствене делатности или другим законом, поверено вршење некавих јавних овлашћења. Према сазнањима Повереника, апотеке таква јавна овлашћења не врше, али евентуалну  дилему у погледу тога, ипак треба отклонити у консултацији са за то надлежним ресорним  министарством.

У погледу објављивања информатора о раду, треба имати у виду и то да је Законом о буџетском систему ("Сл.гласник РС" бр.54/09,73/10, 101/10,101/11 и 93/12), тј. последњим изменама тог закона из 2012., у чл.8. установљена обавеза свих корисника јавних средстава у погледу објављивања инфроматора. Будући да Повереник нема надлежности за давање мишљења  у вези са применом тог закона,  то би исто требало затражити од министарства надлежног за послове финансија, као његовог обрађивача.

Разуме се да је са становишта остваривања права на слободан приступ информацијама од јавног значаја потребно и корисно да што већи број информација о раду свих органа јавне власти буде објављено на проактивној основи, без обзира да ли у том погледу сада постији и формална законска обавеза према Закону о слободном приступу информацијама. Повереник је иначе иницирао измене овог закона којима би се проширио круг органа власти на које се односи обавеза објављивања информатора о раду.

Из одговора Повереника, бр. 021-00-00012/2013-02  од  13.03.2013.

Према одредбама чл.38. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл.гласник РС" бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), одговорно лице у органу власти одређује једно или више службених лица ( тзв. овлашћена лица) за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.Истим чланом прописане су обавезе ових лица. Ставом 3. истог члана прописано је да у случају да овлашћено лице није одређено, тада је за поступање по захтеву надлежно одговорно лице у органу власти.

У прелазним одредбама, у чл.49. ст.1. овог закона, прписан је рок од 30 од дана његовог ступања на снагу, у коме се спроводи ова одредба. У том члану се доиста користи термин именовања овог/их лица, иако се суштински не ради о именовању, већ одређивању овлашћеног лица, што проистиче из цитираног чл. 38. Закона, будући да се не ради о лицима на положају. То не значи да за овлашћено лице не може бити одређено лице које је по прописима о локланој самоуправи именовано на неку од функција у општини. Будући да општина, према Закону о локлној самоуправи, има више органа власти у смислу чл.3.Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, нема сметњи ни да се одреди једно овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ информацијама, за све органе општине (Скупштину општине, Општинско веће, Председник општине, Општинска управа). У пракси су то најчешће начелници општинских управа.

Из одговора Повереника бр. 011-00-00174/2013-03 од  08.03.2013.

Обавеза израде и објављивања информатора о раду из члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр.120/04) прописана је за државне органе у смислу овог закона. Према члану  3. став 1. тачка 1)  Закона  то су: државни органи, органи територијалне аутономије, органи локалне самоуправе и организације којима је поверено вршење јавних овлашћења.

Према члану 25. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 9/02, 33/04 и 135/04) , органи општине, као јединице локалне самоуправе су : скупштина општине, председник  и општинско веће. Према члану 21. истог закона, одредбе које се односе на општину, примењују се и на град, кад законом није другачије одређено.

Полазећи од наведених одредаба, обевеза израде информатора о раду  прописана Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја за органе локалне самоуправе, тј. општине, односно одговарајуће органе града ( који се у смислу овог закона сматрају  државним органом), односи се на  органе локалне самоуправе: скупштину града, градоначелника и градско веће.

У том смислу не постоји посебна обавеза  Управе за дечју , социјалну и примарну заштиту града Ниша за израду сопственог  информатора о раду. Међутим, како се ова обавеза односи на градоначелника  који по функцији усмерава и ускалађује рад општинске управе и  стара се о извршавању поверених послова и извршавању одлука скупштине општине, то информације о раду  градске управе, морају бити садржане, било у  заједничком или посебном информатору, што је ствар организације, односно техничко питање.

Уколико је према Статуту Града Ниша, Управа за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту посебан орган управе града, то је и у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, она посебан орган јавне власти који је у обавези да поступа по захтевима за приступ информацијама.

(Из одговора Повереника тражиоцу, бр. 011-00-5/2006-03  од 09.03.2006.г.)

Обавеза израде информатора о раду из члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја прописана је за оне органе власти који у смислу  чл. 3.ст.1. тач.1. овог закона, имају статус државног органа.

Државни органи из члана  3. став 1. тачка 1)   Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр.120/04), у смислу овог закона су државни органи, органи локалне самоуправе и организације којима је поверено вршење јавних овлашћења.

Поверавање јавних овлашћења у нашем правном систему врши се искључиво законом.

Према чл. 2. Закона о комуналним делатностима ( „Сл.гласник РС" бр 16/97 и 42/98) општина, град, односно град Београд уређује и обезбеђије услове за обављање комуналних делатности и њиховог развоја, а према Закону о локалној самоуправи ( „ Сл.гласник РС" бр. 9/02,33/04 и 135/04)  уређивање и обезбеђивање обављања и развоја комуналних делатности  у  општини јесу послови који спадају у изворни делокруг општине, а не у поверене послове.

Када је оснивач јавног комуналног предузећа град, односно општина , то исти преко тих предузећа, послове комуналне делатности обављају као своје изворне послове.

Из наведеног проистиче да јавно комунално предузеће града, односно општине није државни орган у смислу чл.3.ст.1.тач.1) Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и нема законску обавезу објављивања информатора о раду из чл.39. овог закона.

Ово наравно не значи да ова предузећа, као орган јавне власти у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, не треба, ради информисања јавности, односно корисника својих услуга, да објаве на одговарајући начин што више информација о свом раду, посебно о процедурама у којима се одлучује о правима и обавезама грађана и правних лица, као корисника комуналних услуга и све друге информације за које јавност има интерес да зна.

(Из одговора Повереника тражиоцу, бр. 011-00-21  /2005-03 од 19.12.2005.г)

Сама чињеница да постоји законска обавеза органа власти да одређене податке или извештаје доставља  државном органу који врши надзор над његовим радом, не ослобађа органа јавне власти од обавезе да на захтев тражиоца достави информације  у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, јер овај закон не предвиђа могућност искључења или ограничења  права на приступ  информацијама само из тог разлога.

(Из одговора Повереника органу власти, бр.011-00-18  /2005-01  од 25.11. 2005.г.)